Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód i separację - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód i separację

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód i separację

Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód i separację

Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód i separację

Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód i separację sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający zwrot wniosku o przeprowadzenie dowodu otrzymanie wniosku badanie formalne wniosku o przeprowadzenie dowodu usuwanie braków formalnych wniosku o przeprowadzenie dowodu rozpoznanie wniosku odmowa dopuszczenia dowodu przeprowadzenie dowodu strona strona wniosek o przeprowadzenie dowodu negatywne pozytywne nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: wniosek o przeprowadzenie dowodu

Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Fakty, które uzasadniają żądanie i stanowią przedmiot dowodu, wskazuje strona wyprowadzająca z nich skutki prawne.

W sprawach o rozwód i separację, postępowanie dowodowe ma umożliwić dokonanie ustaleń co do wszystkich przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Jak wyjaśniono w judykaturze, jeżeli w procesie o rozwód postępowanie dowodowe, którego zakres współokreśliły wnioski stron, dostarczyło materiału wystarczającego do ustalenia przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego oraz do ustalenia, że rozkład ten jest zupełny i trwały, sąd nie ma obowiązku przeprowadzania z urzędu innych dowodów (por. wyrok SN z dnia 10 grudnia 1998 r., I CKN 912/97, OSNC 1999, nr 6, poz. 117).

Przedstawienie przez strony materiału dowodowego wystarczającego do ustalenia kwestii niezbędnych dla dokonania oceny, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz jakie były jego przyczyny, nie zwalnia sądu od obowiązku wyjaśnienia sprawy w zakresie niezbędnym dla realizacji celu postępowania dowodowego określonego w art. 441 k.p.c. w zw. z art. 452 k.p.c. i w sposób przewidziany przepisami normującymi to postępowanie, a w szczególności przez egzekwowanie spoczywającego na stronach z mocy art. 3 k.p.c. i art. 232 zd. 1 k.p.c. obowiązku przedstawienia dowodów oraz wykorzystanie instytucji tzw. pytań dopełniających, przewidzianej art. 271 k.p.c. (por. wyrok SN z dnia 20 sierpnia 1996 r., II CRN 72/96, OSNC 1997, nr 2, poz. 21).

Krok: badanie formalne wniosku o przeprowadzenie dowodu

Wniosek o przeprowadzenie dowodu powinien spełniać wymagania pisma procesowego określone w art. 126 k.p.c., a ponadto wskazywać, w jaki sposób i na jaką okoliczność dowód ma być przeprowadzony.