Postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka

Postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka

Postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka

Postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka rodzice rodzice doręczenie wezwania złożenie oświadczeń sąd opiekuńczy sąd opiekuńczy wezwanie rodziców do złożenia oświadczeń rozpoznanie sprawy i wydanie rozstrzygnięcia wszczęcie postępowania o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka wyznaczenie posiedzenia czy sąd opiekuńczy ma możliwość otrzymania oświadczeń od rodziców? odstąpienie od żądania oświadczeń od rodziców nie tak

Krok: wszczęcie postępowania o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

W myśl art. 582 k.p.c. rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Istotne sprawy dziecka, o których mowa w komentowanym przepisie, to np. sprawy zmiany imienia lub nazwiska dziecka, nabycie lub zmiana obywatelstwa dziecka, wyjazdu za granicę na pobyt stały małoletniego (por. uchwała SN z dnia 10 listopada 1971 r., III CZP 69/71, OSN 1972, nr 3, poz. 49).

Rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka jest rozstrzygnięciem o istotnej sprawie dziecka (art. 582 k.p.c.), a nie rozstrzygnięciem o pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, nawet w sytuacji, w której brak porozumienia rodziców w tej kwestii stanowi główne zarzewie konfliktu. Sprawa taka nie mieści się w wyczerpującym wyliczeniu spraw rozpoznawanych w sądzie pierwszej instancji w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Kwestia ta nie może budzić wątpliwości wobec brzmienia art. 5821 k.p.c., który w sprawach o kontakty z dzieckiem nakazuje odpowiednie stosowanie art. 582 k.p.c. (por. uchwała SN z dnia 23 maja 2012 r., III CZP 21/12, LEX nr 1168215).

Krok: wyznaczenie posiedzenia

W sprawach o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, na skutek braku porozumienia między rodzicami, nie jest konieczne wyznaczenie rozprawy. Sąd powinien jednak wyznaczyć posiedzenie.