Piaskowska Olga Maria, Postępowanie apelacyjne w sprawie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r.
Autorzy:

Postępowanie apelacyjne w sprawie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Postępowanie apelacyjne w sprawie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Postępowanie apelacyjne w sprawie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Postępowanie apelacyjne w sprawie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej strona postępowania strona postępowania otrzymanie postanowienia z uzasadnieniem w terminie 1 tygodnia złożenie apelacji otrzymanie odpisu apelacji złożenie odpowiedzi na apelację sąd opiekuńczy sąd opiekuńczy czy do apelacji dołączono odpisy? wydanie postanowienia w przedmiocie apelacji w terminie 1 miesiąca doręczenie odpisu stronie przeciwnej i prokuratorowi oraz innym podmiotom wydanie postanowienia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przeprowadzenie postępowania apelacyjnego sporządzenie odpisów nie tak

Krok: wydanie postanowienia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Zob. przebieg postępowania oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Postępowanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (procedura w przygotowaniu)

Krok: otrzymanie postanowienia z uzasadnieniem

Stosownie do art. 5609 § 1 k.p.c., sąd z urzędu doręcza odpis postanowienia uczestnikom postępowania, prokuratorowi, Policji lub Żandarmerii Wojskowej oraz zawiadamia właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a gdy w mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie - także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na treść § 2 tego artykułu, zgodnie z którym, termin do złożenia wniosku o uzasadnienie biegnie od dnia ogłoszenia postanowienia. Stronie zatem, nawet jeżeli nie była obecna na rozprawie, na której zapadło orzeczenie termin na złożenie wniosku o jego uzasadnienie rozpoczyna bieg od dnia ogłoszenia postanowienia.

Powyższa regulacja podyktowana jest pożądaną w tych sprawach sprawnością postępowania.

Zob. przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie

Sporządzanie uzasadnienia wyroku na wniosek strony (zawarty w piśmie procesowym)