Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postanowienie sądu w postępowaniu egzekucyjnym

Postanowienie sądu w postępowaniu egzekucyjnym

Postanowienie sądu w postępowaniu egzekucyjnym

Na podstawie art. 13 § 2 k.p.c., do postanowień sądu wydanych w postępowaniu egzekucyjnym stosuje się odpowiednio przepisy o procesie, a więc w szczególności art. 354–361 k.p.c. Przepis art. 7661 § 1 k.p.c. wprowadza jednak pewne odmienności w stosunku do przepisów obowiązujących w procesie.

Krok: wydanie postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym

Krok: spisanie odrębnej sentencji

Niesporządzenie odrębnej sentencji postanowienia wydanego na posiedzeniu jawnym, od którego przysługuje zażalenie, skutkuje nieistnieniem orzeczenia ze względu na brak podpisu pod sentencją orzeczenia.

Krok: wpisanie sentencji do protokołu posiedzenia

Krok: brak reakcji

Krok: po upływie terminu na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia

Krok: zaniechanie sporządzenia uzasadnienia

Krok: badanie formalne wniosku

Krok: usuwanie braków formalnych pisma procesowego

Krok: zwrot wniosku

Zarządzenie niezaskarżalne.

Krok: sporządzenie uzasadnienia

Krok: doręczenie postanowienia z uzasadnieniem

Krok: sporządzenie uzasadnienia

W wypadku zaskarżalnego postanowienia, wydanego na posiedzeniu niejawnym, sąd jest związany orzeczeniem dopiero od chwili jego podpisania wraz z uzasadnieniem (art. 358 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Dopóki zatem uzasadnienie nie zostanie sporządzone i podpisane, sąd może w sposób swobodny zmienić postanowienie.

Postanowienie o charakterze formalnym, podlegające zaskarżeniu, wydane na posiedzeniu niejawnym, skonstruowane w ten sposób, że jego sentencja wraz z uzasadnieniem stanowi jeden dokument, nie istnieje w znaczeniu procesowym w sytuacji, w której skład sądu podpisał tylko uzasadnienie, natomiast nie podpisał sentencji (por. uzasadnienie postanowienia SN z 21.01.2003 r., III CZP 84/02, OSNC 2003/10, poz. 140).

Krok: wysłanie postanowienia bez uzasadnienia

Krok: wysłanie postanowienia z uzasadnieniem

Krok: wysłanie postanowienia z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia

Obowiązek doręczenia stronom z urzędu postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym nie wchodzi w rachubę w odniesieniu do strony, która zmarła (por. uzasadnienie postanowienia SN z 5.11.1970 r., II CZ 186/70, OSNCP 1971/6, poz. 11).

Niepouczenie albo błędne pouczenie strony działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia nie ma wpływu na rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia tego środka (uchwała SN z 22.11.2011 r., III CZP 38/11, OSNC 2012/5, poz. 56).