Wiśniewski Paweł, Postanowienie sądu pierwszej instancji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postanowienie sądu pierwszej instancji

Postanowienie sądu pierwszej instancji

Postanowienie sądu pierwszej instancji

Postanowienie sądu pierwszej instancji strona strona doręczenie postanowienia z uzasadnieniem możliwe reakcje strony wniosek o sporządzenie uzasadnienia brak reakcji sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący po upływie terminu na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odrzucenie wniosku wysłanie postanowienia czy stronę zastępuje adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa? wysłanie postanowienia możliwy przebieg postępowania czy sąd odstąpił od uzasadnienia? czy zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym? spisanie odrębnej sentencji wysłanie postanowienia wysłanie postanowienia z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia zaniechanie sporządzenia uzasadnienia wysłanie postanowienia z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia czy przysługuje na nie zażalenie? wydanie postanowienia sporządzenie uzasadnienia czy przysługuje na nie zażalenie? wpisanie sentencji do protokołu posiedzenia czy stronę zastępuje adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa? badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych i fiskalnych pisma procesowego tak nie nie spełnia wymagań spełnia wymagania tak nie tak nie usunięte nieusunięte nie tak tak nie tak nie

Krok: wydanie postanowienia

Krok: spisanie odrębnej sentencji

Niesporządzenie odrębnej sentencji postanowienia wydanego na posiedzeniu jawnym, od którego przysługuje zażalenie, skutkuje nieistnieniem orzeczenia ze względu na brak podpisu pod sentencją orzeczenia.