Musiał Krzysztof J., Pośredniczący podmiot węglowy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lutego 2021 r.
Autor:

Pośredniczący podmiot węglowy

Pośredniczący podmiot węglowy

Pośredniczący podmiot węglowy

Procedura przedstawia prawne aspekty funkcjonowania w branży węglowej pośredniczących podmiotów węglowych.

Pośredniczący podmiot węglowy organ podatkowy organ podatkowy pisemne potwierdzenie przyjętego powiadomienia o rozpoczęciu działalności pośredniczący podmiot węglowy pośredniczący podmiot węglowy pisemne powiadomienie właściwego organu podatkowego o rozpoczęciu działalności obowiązek przestrzegania szczególnych rygorów ewidencyjnych

Krok: pisemne powiadomienie właściwego organu podatkowego o rozpoczęciu działalności

Istotą instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego jest ułatwienie podmiotom funkcjonującym w branży węglowej wykonania obowiązku ustalenia, czy podmioty te dokonują transakcji podlegającej opodatkowaniu akcyzą, czy też jest to transakcja nieopodatkowana. Ma to istotne znaczenie ze względu na przewidziany w art. 31a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.) - dalej u.p.a., szeroki zakres zwolnień od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. Należy wskazać, że do grupy podmiotów funkcjonujących w branży węglowej, obok pośredniczących podmiotów węglowych, Ustawodawca zalicza również finalnych nabywców węglowych, tj. podmioty, które:

1) nabywają na terytorium kraju, importują lub nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub

2) posiadają uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

– niebędące pośredniczącymi podmiotami węglowymi (art. 2 ust. 1 pkt 23c u.p.a.)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a u.p.a., pośredniczącym podmiotem węglowym jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

1) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub

2) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

3) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Uszczegółowieniem powyższej regulacji jest art. 16 ust. 3a u.p.a., zgodnie z którym, podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 16 ust. 4 u.p.a.), ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 4a u.p.a., pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy są obowiązane poinformować właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy w terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności.

Należy dodać, że zgodnie z art. 16 ust. 3c u.p.a., minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ, publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych, obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ publikuje, bez zbędnej zwłoki, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych, obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Krok: pisemne potwierdzenie przyjętego powiadomienia o rozpoczęciu działalności

Zgodnie z art. 16 ust. 3b u.p.a., właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. Potwierdzenie powinno zawierać dane, o których mowa w art. 16 ust. 3a u.p.a.