Musiał Krzysztof J., Pośredniczący podmiot węglowy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 20 września 2013 r.
Autor:

Pośredniczący podmiot węglowy

Pośredniczący podmiot węglowy

Pośredniczący podmiot węglowy

Procedura przedstawia prawne aspekty funkcjonowania w branży węglowej pośredniczących podmiotów węglowych.

Pośredniczący podmiot węglowy organ podatkowy organ podatkowy pisemne potwierdzenie przyjętego powiadomienia o rozpoczęciu działalności pośredniczący podmiot węglowy pośredniczący podmiot węglowy pisemne powiadomienie właściwego organu podatkowego o rozpoczęciu działalności obowiązek przestrzegania szczególnych rygorów ewidencyjnych

Krok: pisemne powiadomienie właściwego organu podatkowego o rozpoczęciu działalności

Istotą instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego jest ułatwienie podmiotom funkcjonującym w branży węglowej wykonania obowiązku ustalenia, czy podmioty te dokonują transakcji podlegającej opodatkowaniu akcyzą, czy też jest to transakcja nieopodatkowana. Ma to istotne znaczenie ze względu na przewidziany w art. 31a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) - dalej u.p.a., szeroki zakres zwolnień od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. Należy wskazać, że do grupy podmiotów funkcjonujących w branży węglowej, obok pośredniczących podmiotów węglowych, Ustawodawca zalicza również finalnych nabywców węglowych, tj. podmioty, które:

1) nabywają na terytorium kraju, importują lub nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub

2) posiadają uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

– niebędące pośredniczącymi podmiotami węglowymi (art. 2 ust. 1 pkt 23c u.p.a.)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23 u.p.a., pośredniczącym podmiotem węglowym jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

1) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub

2) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

3) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Uszczegółowieniem powyższej regulacji jest art. 16 ust. 3a u.p.a., zgodnie z którym, podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić pisemnie o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Podmiot rozpoczynający działalność w tym charakterze nie jest natomiast objęty obowiązkiem dokonania rejestracji dla celów opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Jeżeli dane zawarte w pisemnym powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 16 ust. 4 u.p.a.), ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 4a u.p.a., pośredniczący podmiot węglowy jest obowiązany poinformować właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w tym charakterze, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności.

Dodać należy, że zgodnie z art. 16 ust. 3c u.p.a., minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ, publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych, obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Krok: pisemne potwierdzenie przyjętego powiadomienia o rozpoczęciu działalności

Zgodnie z art. 16 ust. 3b u.p.a., właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy. Potwierdzenie to powinno zawierać dane, o których mowa w art. 16 ust. 3a u.p.a., oraz oznaczenie organu potwierdzającego.