Kędziora Robert, Posiedzenie w trybie współdziałania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Posiedzenie w trybie współdziałania

Posiedzenie w trybie współdziałania

Posiedzenie w trybie współdziałania

Celem wprowadzenia instytucji „posiedzenia w trybie współdziałania” jest usprawnienie postępowań, w których organ prowadzący postępowanie wydaje rozstrzygnięcie po uzyskaniu stanowiska innego organu. Może ono być zwołane z urzędu lub też na wniosek strony albo organu współdziałającego. Takie posiedzenie może mieć dodatkowo walor informacyjny, umożliwiając spotkanie wszystkich zaangażowanych w załatwienie danej sprawy podmiotów (w szczególności gdy w posiedzeniu weźmie udział również strona) oraz wymianę przez nie przydatnych w sprawie informacji. Rozwiązanie to może też sprzyjać lepszej współpracy poprzez umożliwienie z jednej strony bardziej aktywnego udziału stron w tej procedurze, a z drugiej - wypowiedzenia się organów i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, jakie mogą się pojawić przy współdziałaniu przy rozstrzyganiu danej sprawy.

Posiedzenie w trybie współdziałania organ załatwiający sprawę organ załatwiający sprawę zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania brak podstaw do zwołania posiedzenia w trybie współdziałania przeprowadzenie posiedzenia w trybie współdziałania konieczność zajęcia stanowiska przez inny organ czy upłynął termin na zajęcie stanowiska? czy organ współdziałający wystąpił o zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania? czy zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania przyczyni się do przyspieszenia zajęcia stanowiska? czasowa niedopuszczalność zwołania posiedzenia w trybie współdziałania nie tak tak nie tak nie

Krok: konieczność zajęcia stanowiska przez inny organ

Organ załatwiający sprawę, której rozstrzygnięcie jest uzależnione od zajęcia stanowiska przez inny organ, może skorzystać z formuły tzw. posiedzenia w trybie współdziałania mającego na celu przyspieszenie i ułatwienie organowi współdziałającemu zajęcie stanowiska.

Krok: czy upłynął termin na zajęcie stanowiska?

Upływ określonego w art. 106 § 3 k.p.a. lub w przepisach szczególnych terminu na zajęcie stanowiska ma istotne znaczenie dla trybu zwołania posiedzenia.