Posiedzenie w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i orzeczenie izolacyjno-leczniczego środka... - OpenLEX

Krajnik Szymon, Posiedzenie w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i orzeczenie izolacyjno-leczniczego środka zabezpieczającego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.
Autorzy:

Posiedzenie w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i orzeczenie izolacyjno-leczniczego środka zabezpieczającego

Posiedzenie w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i orzeczenie izolacyjno-leczniczego środka zabezpieczającego

Posiedzenie w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i orzeczenie izolacyjno-leczniczego środka zabezpieczającego

Posiedzenie w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i orzeczenie izolacyjno-leczniczego środka zabezpieczającego strona strona reakcja strony wniesienie zażalenia powzięcie wiadomości o treści postanowienia brak reakcji sąd prezes sądu skład orzekający sąd prezes sądu skład orzekający uprawomocnienie się postanowienia upływ terminu możliwy przebieg postępowania postępowanie zażaleniowe wpłynięcie zażalenia nadanie dalszego biegu wnioskowi prokuratora o umorzenie postępowania i orzeczenie izolacyjno-leczniczego środka zabezpieczającego skierowanie wniosku na rozprawę lub powiedzenie rozpoznanie sprawy na rozprawie rozpoznanie sprawy na posiedzeniu czy zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku postanowienie o umorzeniu postępowania i orzeczeniu izolacyjno-leczniczego środka zabezpieczającego postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku i zwrocie prokuratorowi w celu dalszego prowadzenia 7 dni tak nie skierowanie na rozprawę skierowanie na posiedzenie

Krok: nadanie dalszego biegu wnioskowi prokuratora o umorzenie postępowania i orzeczenie izolacyjno-leczniczego środka zabezpieczającego

Prokurator nie może samodzielnie umorzyć śledztwa ani zatwierdzić postanowienia o umorzeniu postępowania wydanego przez nieprokuratorski organ postępowania przygotowawczego, jeżeli podejrzany jest niepoczytalny, a zachodzi potrzeba orzeczenia środka zabezpieczającego - chyba że byłby to tylko przepadek (T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz Ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 689).

Cofnięcie wniosku w całości jest dla sądu wiążące, jednakże nie jest skuteczne cofnięcie wniosku tylko co do zastosowania środka zabezpieczającego (uchwała SN z 26 września 2002 r., I KZP 13/02, OSNKW 2002, nr 11-12, poz. 88).

Krok: skierowanie wniosku na rozprawę lub powiedzenie

Co do zasady, wniosek kieruje się na rozprawę.

Wyjątkowo sprawę kieruje się na posiedzenie, o ile w świetle zgromadzonych materiałów, popełnienie przez podejrzanego czynu zabronionego i jego niepoczytalność w chwili czynu nie budzą wątpliwości, a prezes sądu uzna za celowe rozpoznanie sprawy na posiedzeniu (postanowienie SN z dnia 17 marca 2008 r., V KK 30/2008; Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 2008, poz. 663; także: postanowienie SN z dnia 31 marca 2005 r., IV KK 45/2005; KZS 2005, nr 7-8, poz. 40 oraz postanowienie SN z dnia 5 stycznia 2001 r., V KKN 490/2000; KZS 2001, nr 7-8, poz. 34).

Co do zasady, wniosek prokuratora powinien być skierowany na rozprawę, a jedynie wyjątkowo możliwe jest jego rozpoznanie na posiedzeniu. Warunkiem jest spełnienie się warunków dwojakiego rodzaju: merytorycznych i formalnych. Do warunków merytorycznych należą następujące okoliczności: w świetle materiałów postępowania przygotowawczego, nie budzi wątpliwości: popełnienie czynu przez podejrzanego (1), fakt niepoczytalności podejrzanego w chwili czynu (2). Warunkiem formalnym jest uznanie przez prezesa sądu lub upoważnionego sędziego za celowe rozpoznanie sprawy na posiedzeniu (postanowienie SN z dnia 17 marca 2008 r., V KK 31/2008; Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 2008, poz. 664).