Bartosiewicz Adam, Ponowny wybór estońskiego CIT po wcześniejszej utracie prawa do opodatkowania w tej formie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Ponowny wybór estońskiego CIT po wcześniejszej utracie prawa do opodatkowania w tej formie

Ponowny wybór estońskiego CIT po wcześniejszej utracie prawa do opodatkowania w tej formie

Ponowny wybór estońskiego CIT po wcześniejszej utracie prawa do opodatkowania w tej formie

Procedura ma na celu zaprezentowanie warunków, które muszą być spełnione, aby zainteresowany podatnik mógł ponownie wybrać opodatkowanie estońskim CIT po wcześniejszej utracie prawa do opodatkowania w tej formie.

Ponowny wybór estońskiego CIT po wcześniejszej utracie prawa do opodatkowania w tej formie podatnik podatnik możliwy ponowny wybór utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT karencja 3-letnia upływ 3 lat podatkowych upływ 36 miesięcy tak nie tak nie

Krok: utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT

Okres opodatkowania estońskim CIT zasadniczo trwa 4 lata podatkowe. Możliwe są jednak zdarzenia, które spowodują utratę prawa do opodatkowania w tej formie. Zgodnie z przepisami podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem:

1) ostatniego roku podatkowego okresu opodatkowania w tej formie – w przypadku gdy podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem;

2) roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. (dotyczących struktury przychodów oraz poziomu zatrudnienia);

3) roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:

a) podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 4–6 u.p.d.o.p. (dotyczących struktury udziałowców/akcjonariuszy, dotyczące powiązań oraz odnoszące się do postaci sprawozdań finansowych),

b) podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto,

c) podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że:

– podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany ryczałtem albo

– podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny z dniem przejęcia lub wniesienia wkładu zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe oraz dokona rozliczenia i ustaleń, o których mowa w art. 7aa u.p.d.o.p., w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku,

d) podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.

Krok: karencja 3-letnia

Po utracie (także na skutek rezygnacji) prawa do opodatkowania w formie estońskiego CIT ponowny wybór tej formy opodatkowania jest możliwy dopiero po upływie pewnego okresu.