Niewiadomski Zygmunt, Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przeprowadzana na podstawie postanowienia wydanego przez organ administracyjny

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 października 2023 r.
Autorzy:

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przeprowadzana na podstawie postanowienia wydanego przez organ administracyjny

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przeprowadzana na podstawie postanowienia wydanego przez organ administracyjny

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przeprowadzana na podstawie postanowienia wydanego przez organ administracyjny

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) planowanego przedsięwzięcia nie ma charakteru samoistnego. Towarzyszy postępowaniom w sprawie wydania decyzji wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) - dalej u.o.i.ś. lub ich zmianie. Jej charakter opisuje teza orzeczenia wstępnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE: Jeżeli prawo krajowe przewiduje, że procedura udzielenia zezwolenia na inwestycję jest realizowana w kilku etapach, z których jeden obejmuje główną decyzję, a drugi - decyzję wykonawczą, która nie może wykraczać poza zakres ustaleń decyzji głównej, skutki, jakie dane przedsięwzięcie może wywierać na środowisko naturalne, należy określić i ocenić w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji głównej. Tylko wtedy, gdy tego rodzaju skutki można określić dopiero w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji wykonawczej, taka ocena powinna zostać dokonana w toku tego postępowania (wyrok TSUE z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-201/02, LEX nr 197193).

Podkreślić należy, iż wprawdzie w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia jest odpowiednio regionalny lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jednakże udział społeczeństwa w procedurze zapewnia organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przeprowadzana na podstawie postanowienia wydanego przez organ administracyjny organ uzgadniający organ uzgadniający odebranie wniosku odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przeprowadzenie procedury uzgodnienia organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej odebranie uzgodnienia odebranie wniosku odebranie raportu czy występuje znaczące oddziaływanie transgraniczne? przeprowadzenie transgraniczej OOŚ wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia ustalenie skutków środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia czy stwierdzono zmiany we wniosku w stosunku do DUŚ? ustalenie obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresu brak obowiązku przeprowadzenia ponownej OOŚ wnioskodawca wnioskodawca sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odebranie postanowień złożenie wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej przedłożenie raportu tak nie tak nie

Krok: złożenie wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej

Złożenie wniosku o wydanie którejkolwiek z decyzji wymienionych w art. 88 ust. 1 u.o.i.ś. obliguje organ administracyjny do zbadania, czy nie zachodzą przesłanki do nałożenia obowiązku przeprowadzenia OOŚ w ramach tej procedury.

Krok: czy stwierdzono zmiany we wniosku w stosunku do DUŚ?

Przedmiotem analizy jest stwierdzenie ewentualnych zmian określonych we wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej w stosunku do warunków środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia określonych w decyzji środowiskowej.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna wówczas, gdy organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (vide Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2014 r., II OSK 1578/13, LEX nr 1665659).