Niewiadomski Zygmunt, Ponowna ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wszczynana na wniosek inwestora

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 października 2023 r.
Autorzy:

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wszczynana na wniosek inwestora

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wszczynana na wniosek inwestora

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wszczynana na wniosek inwestora

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) planowanego przedsięwzięcia nie ma charakteru samoistnego. Towarzyszy postępowaniom w sprawie wydania decyzji wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- dalej u.o.i.ś. lub ich zmianie. Pojęcie, jakim posługuje się ustawodawca w odniesieniu do tej kategorii OOŚ, bywa mylące. Może się zdarzyć, iż w istocie OOŚ dla danego przedsięwzięcia przeprowadzana jest po raz pierwszy. Jedną z przesłanek przeprowadzenia tej procedury jest wniosek złożony do organu administracyjnego w tej sprawie przez wnioskodawcę.

Podkreślić należy, iż wprawdzie w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia jest odpowiednio regionalny lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jednakże udział społeczeństwa w procedurze zapewnia organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wszczynana na wniosek inwestora organ uzgadniający organ uzgadniający przeprowadzenie procedury uzgodnienia odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia odebranie wniosku organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej ustalenie zakresu raportu odebranie wniosku ustalenie skutków środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia wpłynięcie uzgodnienia odebranie raportu przeprowadzenie transgraniczej OOŚ wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia wydanie rozstrzygnięcia ws. zakresu raportu oddziaływania na środowisko czy występuje znaczące oddziaływanie transgraniczne? wnioskodawca wnioskodawca sporządzenie raportu odebranie rozstrzygnięcia przedłożenie wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia złożenie wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej czy złożono wniosek o uzgodnienie zakresu raportu? przedłożenie raportu tak nie tak nie

Krok: złożenie wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej

Złożeniu wniosku o wydanie jednej z decyzji wymienionych w art. 88 ust. 1 u.o.i.ś. może towarzyszyć wniosek o przeprowadzenie ponownej OOŚ planowanego przedsięwzięcia.

Krok: czy złożono wniosek o uzgodnienie zakresu raportu?

W gestii wnioskodawcy pozostaje decyzja, czy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej OOŚ składa raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czy też kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Wprawdzie przepis art. 88 ust. 2 u.o.i.ś. wymaga złożenia wraz z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, jednakże równocześnie wskazuje na odpowiednie stosowanie przepisów art. 60 i 70 u.o.i.ś. Co w konsekwencji oznacza, iż wnioskodawca może także wraz z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko złożyć wniosek o ustalenie zakresu raportu.