Polski Ład – Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów ukrytych dywidend - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów ukrytych dywidend

Procedury
Status: Oczekująca
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Polski Ład – Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów ukrytych dywidend

Polski Ład – Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów ukrytych dywidend

Polski Ład – Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów ukrytych dywidend

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2023 r. będzie miało zastosowanie wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów ukrytych dywidend.

Polski Ład – Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów ukrytych dywidend podatnik podatnik czy poniesionym kosztem jest koszt obejmujący wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika? czy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę będzie równa lub wyższa od kwoty zysku brutto uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika? koszty będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów jako koszty ukrytych dywidend wyłączenie kosztów ukrytych dywidend z kosztów uzyskania przychodów nie będzie mieć zastosowania podatnik poniesie koszt czy podatnik jest spółką? czy koszt poniesiony zostanie w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z ponoszącą koszt spółką lub ze wspólnikiem tej spółki? czy poniesionym kosztem będzie koszt, którego wysokość lub termin poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku? czy poniesionym kosztem będzie koszt, którego racjonalnie działający podatnik nie poniósłby lub mógłby ponieść w niższej wysokości w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany z podatnikiem? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik poniesie koszt

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych dywidend. W celu obejścia tego wyłączenia podatnicy często dokonują dystrybucji zysku do wspólników w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu. Są to tzw. ukryte dywidendy.

W celu ograniczenia takiej praktyki z dniem 1.01.2023 r. zostanie dodany art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Przepis ten będzie wyłączać możliwość rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów, jeżeli poniesienie tych kosztów będzie stanowić ukrytą dywidendę.

Krok: czy podatnik jest spółką?

Wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 15b u.p.d.o.p. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów stanowiących ukrytą dywidendę będzie dotyczyć wyłącznie kosztów poniesionych przez podatników będących spółkami. Wskazać przy tym należy, że z art. 4a pkt 21 u.p.d.o.p. wynika, iż przez spółkę na gruncie u.p.d.o.p. rozumie się:

1) spółkę posiadającą osobowość prawną (np. spółkę z o.o.), w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294, s. 1, ze zm.);

2) spółkę kapitałową w organizacji;

3) spółki, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a u.p.d.o.p. (np. spółkę komandytową), mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.