Polski Ład – Utrata statusu podatnika przez grupę VAT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Utrata statusu podatnika przez grupę VAT

Procedury
Status: Oczekująca
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Polski Ład – Utrata statusu podatnika przez grupę VAT

Polski Ład – Utrata statusu podatnika przez grupę VAT

Polski Ład – Utrata statusu podatnika przez grupę VAT

Procedura pozwala ustalić, czy doszło do utraty statusu podatnika przez grupę VAT.

Polski Ład – Utrata statusu podatnika przez grupę VAT podatnik podatnik grupa VAT traci status podatnika z upływem terminu, na jaki została utworzona grupa VAT traci status podatnika z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika grupa VAT istnieje nadal istnieje grupa VAT czy nastąpiły zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika czy upłynął okres, na jaki grupa VAT została utworzona? czy okres funkcjonowania grupy VAT został przedłużony? nie tak tak nie nie tak

Krok: istnieje grupa VAT

Od 1.01.2023 r. będzie istnieć możliwość tworzenia przez powiązanych ze sobą podatników tzw. grup VAT (zob. również procedura Polski Ład – Powstanie grupy VAT).

Status podatnika VAT może jednak zostać przez grupę VAT utracony. Stanie się tak w dwóch określonych przepisami art. 15a ust. 15 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., przypadkach.

Krok: czy nastąpiły zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika

Grupy VAT mogą tworzyć wyłącznie podatnicy (tj. podatnicy posiadający na terytorium kraju oraz podatnicy nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju) powiązani ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie (zob. również procedura Polski Ład – Powstanie grupy VAT).

Warunek ten musi być spełniony nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika (zob. art. 15a ust. 6 u.p.t.u.). Z dniem poprzedzającym dzień, w którym warunek ten przestaje być spełniony, grupa VAT traci status podatnika (co wynika z art. 15a ust. 15 pkt 1 u.p.t.u.).