Polski Ład – Ulga prowzrostowa - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Ulga prowzrostowa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Ulga prowzrostowa

Polski Ład – Ulga prowzrostowa

Polski Ład – Ulga prowzrostowa

Procedura pozwala ustalić czy podatnik może skorzystać z ulgi z tytułu ponoszenia kosztów w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, czyli z tzw. ulgi prowzrostowej.

Polski Ład – Ulga prowzrostowa podatnik podatnik czy koszty są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b u.p.d.o.f. albo na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a u.p.d.o.p.? podatnik może z ulgi prowzrostowej podatnik nie może skorzystać z ulgi prowzrostowej istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi prowzrostowej czy podatnik poniósł koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów? czy koszty zostały poniesione po 31.12.2021 r.? czy w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty, podatnik zwiększył przychody ze sprzedaży produktów? czy koszty zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku/podstawy opodatkowania? nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi prowzrostowej

Z dniem 1.01.2022 r. zostały dodane art. 26gb ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 18eb ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Przepisy te umożliwiają podatnikom PIT prowadzącym działalność gospodarczą (zarówno opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, jak i w formie podatku liniowego) oraz podatnikom CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odliczać od podstawy obliczenia podatku (w przypadku u.p.d.o.f.) oraz od podstawy opodatkowania (w przypadku u.p.d.o.p.) koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Jest to tzw. ulga prowzrostowa.

Krok: czy podatnik poniósł koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów?

Odliczeniu w ramach ulgi prowzrostowej podlegają koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Przy czym:

1) przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika (art. 26gb ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 18eb ust. 2 u.p.d.o.p.);

2) przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. lub art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. (art. 26gb ust. 3 u.p.d.o.f. oraz art. 18eb ust. 3 u.p.d.o.p.);

3) przez koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się:

a) koszty uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika,

b) koszty działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów,

c) koszty dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,

d) koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,

e) koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom (art. 26gb ust. 7 u.p.d.o.f. oraz art. 18eb ust. 7 u.p.d.o.p.).