Polski Ład – Ulga na zabytki - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Ulga na zabytki

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Ulga na zabytki

Polski Ład – Ulga na zabytki

Polski Ład – Ulga na zabytki

Procedura pozwala ustalić czy podatnik może skorzystać z ulgi z tytułu ponoszenia wydatków na ochronę i konserwację zabytków, czyli z tzw. ulgi na zabytki.

Polski Ład – Ulga na zabytki podatnik podatnik czy podatnik poniósł wydatek na nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku? czy wydatki zostały poniesione po 31.12.2021 r.? podatnik może skorzystać z ulgi na zabytki czy podatnik poniósł na nabytą nieruchomość wydatek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane? czy w momencie dokonywania odliczenia podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości?. czy ma zastosowanie jedno z wyłączeń stosowania ulgi? podatnik nie może skorzystać z ulgi na zabytki istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi na zabytki czy podatnik poniósł w roku podatkowym wydatki na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków? czy w momencie poniesienia wydatku podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego? czy podatnik poniósł w roku podatkowym wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków? czy w momencie poniesienia wydatku podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego oraz posiadał pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych albo zalecenia konserwatorskie? tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi na zabytki

Z dniem 1.01.2022r. został dodany art. 26hb ustawy z26.07.1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2021r. poz.1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., pozwalający podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą (zarówno opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, jak iwformie podatku liniowego) odliczać od podstawy obliczenia podatku wydatki ponoszone na ochronę ikonserwację zabytków nieruchomych (przy czym przez zabytek nieruchomy rozumie się zabytek nieruchomy, októrym mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c–e ustawy z23.07.2003r. oochronie zabytków iopiece nad zabytkami, Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm. – dalej u.o.z., zob.art. 26hb ust. 12 pkt 5u.p.d.o.f.). Jest to tzw.ulga na zabytki.

Z ulgi na zabytki korzystać mogą również podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym wydatki podlegające odliczeniu w ramach tej ulgi mogą być odliczane albo od podstawy obliczania podatku opłacanego na zasadach ogólnych, albo od przychodów podlegających opodatkowaniu w formie ryczałtu – zob. art. 11 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.) – dalej u.z.p.d., oraz art. 26hb ust. 9 pkt 1 u.p.d.o.f.

Krok: czy podatnik poniósł w roku podatkowym wydatki na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków?

W ramach ulgi na zabytki odliczeniu podlegają trzy rodzaje wydatków. Pierwszym rodzajem wydatków podlegających odliczeniu w ramach tej ulgi są wydatki poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków (zob. art. 26hb ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).

Odliczeń w przypadku tych wydatków – w wysokości maksymalnie 50% wydatków udokumentowanych dowodem wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczeniem o wysokości wpłat w roku podatkowym wystawionym przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową (zob. art. 26hb ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.f.) – dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki (zob. art. 26hb ust. 7 pkt 1 u.p.d.o.f.). Przy czym za dzień poniesienia tych wydatków uznaje się dzień zapłaty należności (zob. art. 26hb ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f.).