Polski Ład – Ulga na terminal - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Ulga na terminal

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Ulga na terminal

Polski Ład – Ulga na terminal

Polski Ład – Ulga na terminal

Procedura pozwala ustalić czy podatnik może skorzystać z ulgi na terminal oraz sposób korzystania z tej ulgi.

Polski Ład – Ulga na terminal podatnik podatnik czy upłynął rok następujący po roku rozpoczęciu przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego lub zaprzestania korzystania z programu finansującego zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego? podatnik może z ulgi na terminal w sposób preferencyjny podatnik może z ulgi na terminal w zwykły sposób podatnik nie może skorzystać z ulgi na terminal istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi na terminal czy podatnik poniósł w roku podatkowym wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego? czy wydatki zostały poniesione po 31.12.2021 r.? czy podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi na terminal na warunkach preferencyjnych? czy podatnik przyjmował płatności przy użyciu terminala w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym podatnik ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego? nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi na terminal

Z dniem 1.01.2022 r. zostały dodane art. 26hd ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 18ef ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., umożliwiające podatnikom PIT prowadzącym działalność gospodarczą (zarówno opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, jak i w formie podatku liniowego) oraz podatnikom CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odliczanie od podstawy obliczenia podatku (w przypadku u.p.d.o.f.) oraz od podstawy opodatkowania (w przypadku u.p.d.o.p.) wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Jest to tzw. ulga na terminal.

Odliczeń w ramach ulgi na terminal dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (zob. art. 26hd ust. 12 u.p.d.o.f. oraz art. 18ef ust. 12 u.p.d.o.p.). Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek (zob. art. 26hd ust. 13 u.p.d.o.f. oraz art. 18ef ust. 13 u.p.d.o.p.).

Krok: czy podatnik poniósł w roku podatkowym wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego?

W ramach ulgi na terminal odliczane mogą być wydatki poniesione w roku podatkowym wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego (zob. art. 26hd ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 18ef u.p.d.o.p.). Przy czym:

1) przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych (zob. art. 26hd ust. 9 u.p.d.o.f. oraz art. 18ef ust. 9 u.p.d.o.p.);

2) przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego rozumie się opłaty, o których mowa w art. 2 pkt 19a–19ab ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.) (tj. opłaty interchange, opłaty akceptanta oraz opłaty systemowe), i opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (zob. art. 26hd ust. 9 u.p.d.o.f. i art. 18ef ust. 9 u.p.d.o.p.).