Krywan Tomasz, Polski Ład – Ulga na robotyzację

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Ulga na robotyzację

Polski Ład – Ulga na robotyzację

Polski Ład – Ulga na robotyzację

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik może skorzystać z ulgi na robotyzację.

Polski Ład – Ulga na robotyzację podatnik podatnik podatnik może skorzystać z ulgi na robotyzację podatnik nie może skorzystać z ulgi na robotyzację istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi na robotyzację czy podatnik poniósł koszty uzyskania przychodów podlegające odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację? czy koszty te zostały poniesione w latach 2022–2026, względnie od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.? czy koszty zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku/podstawy opodatkowania? czy koszty są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b u.p.d.o.f. albo na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a u.p.d.o.p.? tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi na robotyzację

Z początkiem 2022 r. do przepisów ustaw o podatku dochodowym dodanych zostało szereg ulg. Jedną z tych ulg jest określona przepisami art. 52jb ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 38eb ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., tzw. ulga na robotyzację. W ramach tej ulgi podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą (zarówno opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej, jak i w formie podatku liniowego) oraz podatnicy CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych mogą odliczać od podstawy obliczenia podatku (w przypadku u.p.d.o.p.) oraz od podstawy opodatkowania (w przypadku u.p.d.o.p.) kwoty stanowiące stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Krok: czy podatnik poniósł koszty uzyskania przychodów podlegające odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację?

Koszty uzyskania przychodów podlegające odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację wymieniają przepisy art. 52jb ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 38eb ust. 2 u.p.d.o.p. Kosztami tymi są:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych,

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych (odnośnie znaczenia tego pojęcia),

c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) opłaty, o których mowa w art. 23b ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 17b ust. 1 u.p.d.o.p., ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 23f u.p.d.o.f. i art. 17f u.p.d.o.p., dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Przy czym – jak wynika z art. 52jb ust. 3 u.p.d.o.f. oraz art. 38eb ust. 3 u.p.d.o.p. – przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Z kolei – jak wynika z art. 52jb ust. 4 u.p.d.o.f. oraz art. 38eb ust. 4 u.p.d.o.p. – przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1) jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2) pozycjonery jedno i wieloosiowe;

3) tory jezdne;

4) słupowysięgniki;

5) obrotniki;

6) nastawniki;

7) stacje czyszczące;

8) stacje automatycznego ładowania;

9) stacje załadowcze lub odbiorcze;

10) złącza kolizyjne;

11) efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a) nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,

b) obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.