Polski Ład – Ulga na prototyp - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Ulga na prototyp

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Ulga na prototyp

Polski Ład – Ulga na prototyp

Polski Ład – Ulga na prototyp

Procedura pozwala ustalić czy podatnik może skorzystać z ulgi z tytułu ponoszenia kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek, czyli tzw. ulgi na prototyp.

Polski Ład – Ulga na prototyp podatnik podatnik czy koszty są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b u.p.d.o.f. albo na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a u.p.d.o.p.? podatnik może z ulgi na prototyp podatnik nie może skorzystać z ulgi na prototyp istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi na prototyp czy podatnik poniósł koszty produkcji nowego produktu lub koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu? czy koszty zostały poniesione po 31.12.2021 r.? czy koszty zostały faktycznie poniesione w danym roku podatkowym? czy koszty zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku/podstawy opodatkowania? nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi na prototyp

Z dniem 1.01.2022 r. zostały dodane art. 26ga ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 18ea ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Przepisy te umożliwiają podatnikom PIT prowadzącym działalność gospodarczą (zarówno opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, jak i w formie podatku liniowego) oraz podatnikom CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odliczanie od podstawy obliczenia podatku (w przypadku u.p.d.o.f.) oraz od podstawy opodatkowania (w przypadku u.p.d.o.p.) kwot stanowiących 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Jest to tzw. ulga na prototyp.

Krok: czy podatnik poniósł koszty produkcji nowego produktu lub koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu?

Odliczeniu w ramach ulgi na prototyp podlegają koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Przy czym:

1) przez produkt rozumie się produkt w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem usługi (art. 26ga ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 18ea ust. 2 u.p.d.o.p.);

2) przez produkcję próbną nowego produktu rozumie się etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu (art. 26ga ust. 3 u.p.d.o.f. oraz art. 18ea ust. 3 u.p.d.o.p.);

3) przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumie się działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży (art. 26ga ust. 4 u.p.d.o.f. oraz art. 18ea ust. 4 u.p.d.o.p.);

4) za koszty produkcji próbnej nowego produktu uznaje się:

a) cenę nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3 u.p.d.o.f. oraz art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p., lub koszt wytworzenia, o którym mowa w art. 22g ust. 4 u.p.d.o.f. oraz art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p., fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3-6 i 8 KŚT,

b) wydatki na ulepszenie, o których mowa w art. 22g ust. 17 u.p.d.o.f. oraz art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p., poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3-6 i 8 KŚT, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,

c) koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu (art. 26ga ust. 5 u.p.d.o.f. oraz art. 18ea ust. 5 u.p.d.o.p.);

5) do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się koszty:

a) badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,

b) badania cyklu życia produktu,

c) systemu weryfikacji technologii środowiskowych (art. 26ga ust. 6 u.p.d.o.f. oraz art. 18ea ust. 6 u.p.d.o.p.).