Polski Ład – Ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej

Procedury
Status: Oczekująca
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Polski Ład – Ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej

Polski Ład – Ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej

Polski Ład – Ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej

Procedura pozwala ustalić czy podatnikowi będzie przysługiwać ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej.

Polski Ład – Ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej podatnik podatnik podatnik może skorzystać z ulgi na pracowników zatrudnionych przy działalności B+R podatnik nie może skorzystać z ulgi na pracowników zatrudnionych przy działalności B+R istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi na pracowników zatrudnionych przy działalności B+R czy podatnik jest płatnikiem zaliczek na podatek od dochodów osób fizycznych poświęcających co najmniej 50% czasu pracy na realizację działalności B+R? czy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia w ramach ulgi B+R? czy podatnik korzysta ze zwrotu gotówkowego? tak nie tak nie nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi na pracowników zatrudnionych przy działalności B+R

W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu w ramach tzw. ulgi B+R – ulgę tę określają przepisy art. 26e ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 18d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., odliczeń, dliczeń tych – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej kwocie – dokonuje się co do zasady w zeznaniach za kolejne lata podatkowe. Do końca 2021 r. w przypadkach takich jedynie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogli w ramach ulgi B+R otrzymać tzw. zwrot gotówkowy (zob. art. 26ea u.p.d.o.f. oraz art. 18da u.p.d.o.p.).

Z dniem 1.01.2022 r. dodane zostały przepisy art. 26eb u.p.d.o.f. oraz art. 18db u.p.d.o.p. przewidujące podobną możliwość w przypadku podatników będących płatnikami zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od należności zatrudnionych u nich osób fizycznych bezpośrednio zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Jednakże odliczeń tych będzie można dokonywać dopiero w 2023 r. (zob. art. 67 ust. 2 ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2105 ze zm. – dalej ustawa nowelizująca z 29.10.2021 r.), a w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.01.2022 r., a zakończy się po 31.12.2021 r. – od roku podatkowego rozpoczynającego się bezpośrednio po tym roku (zob. art. 67 ust. 3 ustawy nowelizującej z 29.10.2021 r.).

Krok: czy podatnik jest płatnikiem zaliczek na podatek od dochodów osób fizycznych poświęcających co najmniej 50% czasu pracy na realizację działalności B+R?

Pierwszym z warunków korzystania z ulgi na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej jest, aby podatnik był płatnikiem podatku dochodowego od dochodów osób fizycznych bezpośrednio zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

1) pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub

2) przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.