Polski Ład – Ulga na powrót - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Ulga na powrót

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Ulga na powrót

Polski Ład – Ulga na powrót

Polski Ład – Ulga na powrót

Procedura pozwala ustalić czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych obejmujące przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tzw. ulga na powrót.

Polski Ład – Ulga na powrót podatnik podatnik czy podatnik korzystał wcześniej z ulgi na powrót? ulga na powrót ma zastosowanie ulga na powrót nie ma zastosowania podatnik chce ustalić czy przysługuje mu ulga na powrót czy podatnik w wyniku przeniesienia po 31.12.2021 r. miejsca zamieszkania na terytorium Polski podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu? czy podatnik odpowiednio długo nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski? czy podatnik posiada odpowiednie obywatelstwo lub Kartę Polaka lub miał odpowiednie miejsce zamieszkania? czy podatnik posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do ulgi na powrót? nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik chce ustalić czy przysługuje mu ulga na powrót

Z początkiem 2022 r. do przepisów ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., zostało wprowadzone zwolnienie obejmujące przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to tzw. ulga na powrót. W ramach tej ulgi zwolnione od podatku mogą być przychody osiągnięte:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f.,

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach określonych przepisami art. 27 u.p.d.o.f. (tj. zasadach ogólnych według skali podatkowej), art. 30c u.p.d.o.f. (tj. w formie podatku liniowego) lub art. 30ca u.p.d.o.f. (tj. w ramach tzw. IP BOX) albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na powrót przysługuje, jeżeli łącznie spełnionych jest 5 warunków.

Krok: czy podatnik w wyniku przeniesienia po 31.12.2021 r. miejsca zamieszkania na terytorium Polski podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Pierwszym warunkiem ulgi na powrót jest, aby podatnik w wyniku przeniesienia po 31.12.2021 r. (zob. art. 53 ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2105 ze zm.) miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (zob. art. 21 ust. 43 pkt 1 u.p.d.o.f.), a więc żeby podlegał obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (zob. art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f.).