Polski Ład – Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację

Polski Ład – Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację

Polski Ład – Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację

Procedura pozwala ustalić czy podatnik może skorzystać z ulgi z tytułu ponoszenia kosztów uzyskania przychodów na działalność sportową, działalność edukacyjną lub na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, czyli z tzw. ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację.

Polski Ład – Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację podatnik podatnik podatnik może z ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację podatnik nie może skorzystać z ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację czy podatnik poniósł koszty uzyskania przychodów na działalność sportową, działalność edukacyjną lub na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę? czy koszty zostały poniesione po 31.12.2021 r.? czy poniesione koszty są kosztami uzyskania przychodów na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę poniesionymi przez podatnika będącego założycielem uczelni publicznej? czy poniesione koszty zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku/podstawy opodatkowania? tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację

Z dniem 1.01.2022 r. zostały dodane art. 26ha ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 18ee ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., przewidujące możliwość odliczania przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą (zarówno opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, jak i w formie podatku liniowego) oraz przez podatników CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odliczanie od podstawy obliczenia podatku (w przypadku podatników PIT) lub od podstawy opodatkowania (w przypadku podatników CIT) kwot stanowiących 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, na działalność kulturalną (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Jest to tzw. ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację.

Krok: czy podatnik poniósł koszty uzyskania przychodów na działalność sportową, działalność edukacyjną lub na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę?

Odliczeniu w ramach ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację podlegają koszty uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność kulturalną oraz kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Przy czym:

1) przez koszty przychodów poniesione na działalność sportową rozumie się koszty poniesione na finansowanie:

a) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.), na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy,

b) stypendium sportowego (przy czym przez stypendium sportowe rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej),

c) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1466 ze zm.) (art. 26ha ust. 2 i 3 u.p.d.o.f. oraz art. 18ee ust. 2 i 3 u.p.d.o.p.);

2) przez koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uważa się koszty poniesione na finansowanie:

a) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),

b) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne (art. 26ha ust. 4 u.p.d.o.f. oraz art. 18ee ust. 4 u.p.d.o.p.);

3) przez koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę rozumie się koszty poniesione na:

a) stypendia, o których mowa w art. 97 i art. 213 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz w art. 283 ustawy z 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 ze zm.),

b) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie,

c) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów, o ile koszty te są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią,

d) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk, o ile koszty te są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią,

e) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), prowadzonego przez tę uczelnię, o ile koszty te są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią (art. 26ha ust. 5 i 6 u.p.d.o.f. oraz art. 18ee ust. 5 i 6 u.p.d.o.p.).