Polski Ład – Spółka holdingowa – pojęcie - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Spółka holdingowa – pojęcie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Spółka holdingowa – pojęcie

Polski Ład – Spółka holdingowa – pojęcie

Polski Ład – Spółka holdingowa – pojęcie

Procedura pozwala ustalić, czy dana spółka jest spółką holdingową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Polski Ład – Spółka holdingowa – pojęcie spółka spółka czy spółka korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p.? spółka jest spółką holdingową czy spółka prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą? czy udziały (akcje) w spółce posiada udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na określonym przepisami terytorium lub kraju? spółka nie jest spółką holdingową istnieje potrzeba ustalenia czy spółka jest spółką holdingową czy spółka jest spółką z o.o. lub spółką akcyjną? czy spółka posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski? czy spółka posiada, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej? czy spółka tworzy podatkową grupę kapitałową? nie tak tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy spółka jest spółką holdingową

Z dniem 1.01.2022 r. weszły w życie przepisy art. 24m–24p ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Przepisy te określają preferencyjne zasady opodatkowania spółek holdingowych, których istotą jest:

1) zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych;

2) pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

Pojęcie spółki holdingowej definiuje art. 24m pkt 2 u.p.d.o.p. Z definicji tej wynika, że spółkami holdingowymi są spółki, w których przypadku spełnionych jest siedem warunków.

Krok: czy spółka jest spółką z o.o. lub spółką akcyjną?

Z art. 24m pkt 2 u.p.d.o.p. wynika, że spółkami holdingowymi mogą być wyłącznie spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Inne spółki nie mogą mieć zatem statusu spółki holdingowej.