Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 40 dni - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 40 dni

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 40 dni

Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 40 dni

Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 40 dni

Procedura pozwala ustalić, czy podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy VAT w terminie 40 dni.

Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 40 dni podatnik podatnik czy podatnik przez kolejne 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany na tzw. „białej liście”? podatnik może wykazać nadwyżkę do zwrotu w terminie 40 dni podatnik nie może wykazać nadwyżki do zwrotu w terminie 40 dni podatnik zamierza wykazać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy czy podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane w celu udokumentowania wskazanych przepisami czynności (za wyjątkami określonymi przepisami)? czy kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji przekracza 3000 zł? czy podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny? czy podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT w ramach pliku JPK_VAT? tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: podatnik zamierza wykazać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy

Od 1.01.2022 r. istnieje możliwość wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych. Są to faktury wystawiane przy wykorzystaniu udostępnionego wzoru za pośrednictwem tzw. Krajowego Systemu e-Faktur.

Jedną z korzyści płynących z wystawiania faktur ustrukturyzowanych jest możliwość otrzymywania zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w skróconym do 40 dni terminie. Możliwość ta istnieje, jeżeli łącznie jest spełnionych 5 warunków. Spełnienie tych warunków jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zob. dodane art. 87 ust. 5b–5d ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm. – dalej u.p.t.u.).

Krok: czy podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane w celu udokumentowania wskazanych przepisami czynności (za wyjątkami określonymi przepisami)?

Pierwszym warunkiem prawa do zwrotu w terminie 40 dni jest, aby podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane w celu udokumentowania:

1) sprzedaży, a także dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 u.p.t.u. (chodzi o sprzedaż zagraniczną, w której przypadku zastosowanie mają polskie przepisy o wystawianiu faktur), na rzecz innych podatników podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osób prawnych niebędących podatnikami;

2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury unijnej dotyczącej niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług;

3) otrzymywania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności (w zakresie, w jakim faktury takie dotyczą otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, uwzględnionych w rozliczeniu podatnika za dany okres rozliczeniowy).

Jednakże prawa do uzyskania zwrotu w terminie 40 dni nie wyłącza wystawianie w danym okresie rozliczeniowym innych niż ustrukturyzowane, jeżeli są to wyłącznie:

1) „zwykłe” faktury wystawiane ze względu na brak zgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, lub

2) paragony z NIP nabywcy stanowiące jednocześnie tzw. faktury uproszczone.