Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 15 dni - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 15 dni

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 15 dni

Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 15 dni

Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 15 dni

Procedura pozwala ustalić, czy podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy VAT w terminie 15 dni.

Polski Ład – Prawo do zwrotu VAT w terminie 15 dni podatnik podatnik czy podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących online? podatnik może wykazać nadwyżkę do zwrotu w terminie 15 dni czy podatnik przez kolejne 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany na tzw. „białej liście”? podatnik nie może wykazać nadwyżki do zwrotu w terminie 15 dni czy kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji przekracza 3000 zł? czy w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot podatnik złożył deklarację w terminie (warunek nie dotyczy to sytuacji, gdy zwrot wynika ze złożenia korekty deklaracji składanej po upływie terminu do złożenia deklaracji)? czy podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny? czy podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT w ramach pliku JPK_VAT? podatnik zamierza wykazać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy czy w 3 poprzednich miesiącach lub w ostatnim kwartale udział procentowy łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online w całkowitej wartości sprzedaży brutto był u podatnika nie niższy 80%? czy w 3 poprzednich miesiącach lub w ostatnim kwartale udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 65%? czy przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość sprzedaży zaewidencjonowanej przez podatnika przy zastosowaniu kas online za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50.000 zł? czy wykazana przez podatnika przekracza 2-krotną wysokość podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas online? tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik zamierza wykazać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy

Z dniem 1.01.2022 r. została wprowadzona możliwość otrzymywania zwrotu VAT (tj. zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin złożenia deklaracji, lub od dnia złożenia korekty deklaracji (zob. dodany art. 87 ust. 6d ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm. – dalej u.p.t.u.).

Zwrot VAT w terminie 15 dni mogą otrzymać podatnicy spełniający łącznie 10 wynikających z przepisów art. 87 ust. 6e u.p.t.u. warunków. Spełnienie tych warunków jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zob. dodany art. 87 ust. 6i u.p.t.u.).

Krok: czy w 3 poprzednich miesiącach lub w ostatnim kwartale udział procentowy łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online w całkowitej wartości sprzedaży brutto był u podatnika nie niższy 80%?

Pierwszym warunkiem prawa do zwrotu w terminie 15 dni jest, aby za 3 kolejne miesiące (w przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie) lub za jeden kwartał (w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie), poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

1) łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online, w danym okresie rozliczeniowym;

2) w całkowitej wartości sprzedaży (ustalanej na podstawie ewidencji przesyłane w formie pliku JPK_VAT – zob. art. 87 ust. 6g u.p.t.u.) wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym

– był nie niższy 80% (art. 87 ust. 6e pkt 1 lit. a u.p.t.u.).