Polski Ład – Minimalny podatek dochodowy - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Minimalny podatek dochodowy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Minimalny podatek dochodowy

Polski Ład – Minimalny podatek dochodowy

Polski Ład – Minimalny podatek dochodowy

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma obowiązek zapłacić za dany rok podatkowy minimalny podatek dochodowy.

Polski Ład – Minimalny podatek dochodowy podatnik podatnik czy podatnik należy do podatników, do których nie stosuje się przepisów o minimalnym podatku dochodowym? podatnik ma obowiązek zapłacić za dany rok podatkowy minimalny podatek dochodowy podatnik nie ma obowiązku zapłaty za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego istnieje podatnik podatku dochodowego od osób prawnych czy podatnik jest spółką objętą nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, podatkową grupą kapitałową lub podatnikiem objętym ograniczonym obowiązkiem podatkowym prowadzącym działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład? czy podatnik poniósł w roku podatkowym stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych? czy w roku podatkowym podatnik osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%? nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Z dniem 1.01.2022 r. do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., zostały dodane przepisy art. 24ca u.p.d.o.p. określające obowiązek zapłaty tzw. minimalnego podatku dochodowego. Celem wprowadzenia tego obowiązku jest – jak czytamy w uzasadnieniu ustawy nowelizującej wprowadzającej przepisy o minimalnym podatku dochodowym – „ograniczenie stosowania przez podatników mechanizmów optymalizacji mogących skutkować zmniejszaniem zobowiązań podatkowych poprzez zaniżanie dochodu podatkowego”.

Krok: czy podatnik jest spółką objętą nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, podatkową grupą kapitałową lub podatnikiem objętym ograniczonym obowiązkiem podatkowym prowadzącym działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład?

Obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego mogą mieć przede wszystkim spółki objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym oraz podatkowe grupy kapitałowe (zob. art. 24ca ust. 1 u.p.d.o.p.).

Ponadto przepisy o minimalnym podatku dochodowym stosuje się przy tym odpowiednio do podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (tj. niebędących polskimi rezydentami podatkowymi) prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład (zob. art. 24ca ust. 17 u.p.d.o.p.). W konsekwencji również tacy podatnicy mogą być obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego.