Skibińska Małgorzata, Polecenie pracy zdalnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 kwietnia 2023 r.
Autor:

Polecenie pracy zdalnej

Polecenie pracy zdalnej

Polecenie pracy zdalnej

Z dniem 7.04.2023 r. wchodzą w życie przepisy Kodeksu pracy regulujące w sposób kompleksowy pracę zdalną. Określają one obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej w zakładzie pracy oraz uprawnienia pracowników, w zakresie wykonywania pracy w takiej formie. Praca zdalna, to praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika będzie mogło nastąpić w trakcie zatrudnienia na polecenie pracodawcy.

Polecenie pracy zdalnej Pracodawca Pracodawca Wycofanie polecenia pracy zdalnej – decyzja pracodawcy Pracownik może świadczyć pracę zdalnie Pracownik nie może świadczyć pracy zdalnie Ochrona pracownika – dyskryminacja Wycofanie polecenia pracy zdalnej – obowiązek pracodawcy Warunek polecenia pracy zdalnej Potwierdzenie warunków BHP Brak oświadczenia pracownika Informacja do umowy o warunkach zatrudnienia Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnie Czy pracownik przekazał pracodawcy oświadczenie o warunkach bhp? Czy pracodawca zleca pracę zdalną w okresie epidemii? Polecenie pracy zdalnej w okresie epidemii Polecenie pracy zdalnej z przyczyn losowych Wyznaczenie miejsca świadczenia pracy Tak Nie Tak Nie

Krok: Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnie

Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika będzie mogło nastąpić:

– przy zawieraniu umowy o pracę albo

– w trakcie zatrudnienia na polecenie pracodawcy,

– w trakcie zatrudnienia na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ponadto praca zdalna może być też świadczona okazjonalnie na wniosek pracownika.

Krok: Czy pracodawca zleca pracę zdalną w okresie epidemii?

W trakcie zatrudnienia pracodawca będzie mógł wdrożyć pracę zdalną na polecenie. Przy czym pracodawca będzie mógł polecić pracę zdalną wyłącznie z przyczyn losowych, niezależnych od pracodawcy oraz wyłącznie na określony czas.