Krywan Tomasz, Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Procedura pozwala ustalić, czy dany pojazd jest w rozumieniu VAT pojazdem samochodowym wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika podatnik podatnik (!) czy sposób wykorzystania  pojazdu (najczęściej  potwierdzony prowadzą przez  podatnika ewidencją  przebiegu pojazdu) wyklucza  jego użycie do celów  niezwiązanych  z działalnością gospodarczą? pojazd jest w rozumieniu VAT pojazdem wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika pojazd nie jest w rozumieniu VAT pojazdem wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika potrzeba ustalenia, czy dany pojazd jest w rozumieniu VAT pojazdem wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (!) czy pojazd jest pojazdem  samochodowym, innym niż samochód  osobowy, mającym jeden rząd  siedzeń, który oddzielony jest  od części przeznaczonej do  przewozu ładunków ścianą lub  trwałą przegrodą, klasyfikowanym  na podstawie przepisów o ruchu  drogowym do podrodzaju:  wielozadaniowy, van? (!) czy pojazd jest pojazdem  samochodowym, innym niż samochód  osobowy, mającym jeden rząd  siedzeń, który oddzielony jest  od części przeznaczonej do  przewozu ładunków ścianą lub  trwałą przegrodą, z otwartą  częścią przeznaczoną do przewozu  ładunków? (!) czy pojazd jest pojazdem  samochodowym, innym niż samochód  osobowy, który posiada kabinę  kierowcy z jednym rzędem siedzeń  i nadwozie przeznaczone do  przewozu ładunków jako  konstrukcyjnie oddzielne  elementy pojazdu? czy pojazd jest pojazdem specjalnym o jednym z preferowanych przeznaczeń? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: potrzeba ustalenia, czy dany pojazd jest w rozumieniu VAT pojazdem wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

W świetle przepisów art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., do pełnych odliczeń uprawniają m.in. pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika - zob. również procedura Pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń.

Krok: (!) czy pojazd jest pojazdem samochodowym, innym niż samochód osobowy, mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanym na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van?

Do pojazdów uważanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika należą cztery grupy pojazdów o określonych przepisami cechach konstrukcyjnych.

Pierwszą z tych grup stanowią pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

Spełnienie tych wymagań stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (zob. art. 86a ust. 10 pkt 1 u.p.t.u.).

Kwestią sporną jest czy przeprowadzenie takiego dodatkowego badania technicznego stanowi warunek dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących tych pojazdów. Zdaniem sądów administracyjnych nie (zob. przykładowo wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 marca 2016 r., I SA/Ol 54/16, czy wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 października 2017 r., I SA/Łd 448/17), jednak organy podatkowe reprezentują w tej kwestii odmienne stanowisko. Tytułem przykładu wskazać można interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 czerwca 2015 r., IBPP2/4512-300/15/WN czy interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017 r., 1462-IPPP1.4512.1000.2016.1.MP. Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „do momentu uzyskania zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz uzyskania właściwej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, Wnioskodawca nie będzie mógł odliczyć 100% kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z samochodami wymienionymi w art. 86a ust. 9 pkt 1–2 u.p.t.u.”.

Uwaga! Ryzyko: Jest kwestią sporną czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego i uzyskanie zaświadczenia oraz adnotacji do dowodu rejestracyjnego stanowi warunek uznawania pojazdów samochodowych należących do wskazanej grupy za pojazdy samochodowe wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.