Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2018 r.
Autorzy:

Podzielona płatność w VAT w okresie przejściowym

Podzielona płatność w VAT w okresie przejściowym

Podzielona płatność w VAT w okresie przejściowym

Procedura pozwala ustalić czy w stosunku do danej transakcji mają zastosowanie przepisy określające tzw. mechanizm podzielonej płatności.

Krok: podmiot rozważa możliwość opłacenia faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Z dniem 1.07.2018 r. do przepisów VAT został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności. Jego istotą jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, pozostała zaś część odpowiadająca kwocie VAT - na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób (więcej na temat rachunku VAT). Dzięki temu dostawca - zważywszy że nie będzie otrzymywał całej kwoty brutto od nabywcy na swój „zwykły” rachunek bankowy - nie będzie mógł przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych, mających na celu wyłudzanie VAT, szybko „zniknąć”, zatrzymując dla własnych korzyści należny VAT.

Dodaniu tych przepisów towarzyszy określenie przepisu przejściowego.Jest on zawarty w art. 9 ustawy z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) - dalej u.z.u.p.t.u.

Krok: czy płatność jest realizowana po 30.06.2018 r.?

Z art. 9 u.z.u.p.t.u. wynika, że określający mechanizm podzielonej płatności art. 108a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) - dalej u.p.t.u., ma zastosowanie do płatności realizowanych od 1.07.2018 r. Nie ma przy tym wyłączenia stosowania tego przepisu do płatności wynikających z umów zawartych przed tym dniem, dotyczących czynności dokonanych przed 1.07.2018 r. czy udokumentowanych wystawionymi przed tym dniem fakturami. Oznacza to, że mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie również do płatności realizowanych od 1.07.2018 r. dotyczących:

1) umów zawartych przed 1.07.2018 r. lub

2) czynności dokonanych przed 1.07.2018 r., lub

3) udokumentowanych fakturami wystawionymi przed 1.07.2018 r.