Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autorzy:

Podział spółki przez wydzielenie

Podział spółki przez wydzielenie

Podział spółki przez wydzielenie

Krok: zaistnienie warunków do podziału spółki przez wydzielenie

Podziałowi podlegają tylko spółki kapitałowe, tj. spółka z o.o. lub spółka akcyjna. Spółki osobowe nie podlegają podziałowi, jak też nie mogą uczestniczyć w podziale. Nie może być również dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w upadłości. Nie jest również dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

Spółkę kapitałową można podzielić na dwie lub więcej spółek kapitałowych na kilka sposobów. Jednym z nich jest podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną(podział przez wydzielenie). W przeciwieństwie do pozostałych sposobów podziału w wyniku podziału przez wydzielenie spółka dzielona nie przestaje istnieć. Wobec tego podział przez wydzielenie wymaga co do zasady obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej lub utworzenia nowej spółki.

Krok: pisemne uzgodnienie albo sporządzenie planu podziału

W procesie podziału wyróżnia się trzy zasadnicze fazy: fazę czynności przygotowawczych, fazę czynności właścicielskich oraz fazę rejestracji i ogłoszenia o dokonaniu podziału (A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcenia spółek handlowych, Warszawa 2013, s. 93–94). Pierwszą fazą w procesie podziału jest faza czynności przygotowawczych.

Do czynności przygotowawczych zaliczamy: przygotowanie planu podziału (art. 534 k.s.h.), sporządzenie pisemnego sprawozdania (art. 536 k.s.h.), pisemne zgłoszenie do sądu rejestrowego (art. 535 § 1–2 k.s.h.), ogłoszenie planu podziału (art. 535 § 3 k.s.h.), badanie przez biegłego i sporządzenie przez niego opinii (art. 537, 538 k.s.h.), zawiadomienie wspólników o zamiarze dokonania podziału (art. 539 k.s.h.), przeglądanie przez wspólników dokumentów związanych z planem podziału (art. 540 k.s.h.) - A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 533 k.s.h., LEX/el.

Etap czynności przygotowawczych rozpoczyna się od pisemnego uzgodnienia planu podziału między spółką dzieloną a spółką przejmującą. Jeżeli podział przez wydzielenie ma wiązać się z przeniesieniem części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną wówczas plan podziału sporządza spółka dzielona, gdyż nie jest możliwe uzgodnienie planu podziału ze spółką nowo zawiązaną z uwagi na to, że spółka ta jeszcze nie istnieje. Nie może więc uczestniczyć w uzgadnianiu planu podziału.

Przepisy nie określają skutków prawnych niedochowania formy pisemnej dla planu podziału. Ze względu na to, że plan podziału nie jest czynności prawną, nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące formy czynności prawnych (art. 73–81 k.c.) - A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 533 k.s.h., LEX/el. Z uwagi na obowiązek zgłoszenia planu podziału do sądu rejestrowego, niezachowanie formy pisemnej planu spowoduje, że podział nie będzie mógł odnieść skutku.