Krywan Tomasz, Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę podatnik podatnik czy kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku jest wyższa niż 5-krotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu? czy zaległość została ujawniona ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku? ma zastosowanie podwyższona stawka odsetek za zwłokę czy ma zastosowanie wyłączenie stosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę ze względu na kwotę podatku naliczonego w 95% wynikającą z faktur opłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności? podwyższona stawka odsetek za zwłokę nie ma zastosowania obliczana jest wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej czy zaległość dotyczy VAT lub podatku akcyzowego i powstała od 1.01.2016 r.? czy zaległość powstała na skutek zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego? czy zaległość wynika z korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej), dokonanej w wyniku czynności sprawdzających albo złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej? czy kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej? tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: obliczana jest wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej

Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę (zob. art. 53 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm. - dalej o.p.). Stawka odsetek za zwłokę równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% (zob. art. 56 § 1 o.p.). Stawka te jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia (zob. art. 56d o.p.).

Obowiązujące od 1.01.2016 r. przepisy w niektórych przypadkach nakazują jednak stosowanie podwyższonej stawki odsetek za zwlokę. Wynosi ona 150% stawki podstawowej.

Krok: czy zaległość dotyczy VAT lub podatku akcyzowego i powstała od 1.01.2016 r.?

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę może mieć zastosowanie wyłącznie do zaległości w VAT oraz w podatku akcyzowym powstałych od 1.01.2016 r. (zob. art. 56b o.p. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1649 ze zm. - dalej u.z.o.p.).