Goldiszewicz Agnieszka, Podwyższenie sumy komandytowej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autorzy:

Podwyższenie sumy komandytowej

Podwyższenie sumy komandytowej

Podwyższenie sumy komandytowej

Procedura wskazuje na możliwość podwyższenia sumy komandytowej.

sąd rejestrowy sąd rejestrowy otrzymanie wniosku o wpis wpis podwyższenia sumy komandytowej spółka komandytowa spółka komandytowa czy umowa spółki przewiduje podwyższenie sumy komandytowej? wysokość sumy komandytowej nie ulega zmianie zaistnienie warunków do podwyższenia sumy komandytowej czy spełnione zostały warunki dla podwyższenia sumy komandytowej? wysokość sumy komandytowej nie ulega zmianie podwyższenie sumy komandytowej bez zmiany umowy spółki czy skutecznie podjęto uchwałę o zmianie umowy spółki? podwyższenie sumy komandytowej poprzez zmianę umowy spółki podwyższenie sumy komandytowej zgłoszenie podwyższenia sumy komandytowej do rejestru jeżeli sąd dokona wpisu zgodnie ze zgłoszeniem tak nie nie tak nie tak

Krok: zaistnienie warunków do podwyższenia sumy komandytowej

Kodeks spółek handlowych nie wprowadza żadnych szczególnych reguł związanych z podwyższeniem sumy komandytowej (por. art. 113 k.s.h.).

Zmiana sumy komandytowej polegająca na jej podwyższeniu jest korzystna z punktu widzenia wierzycieli spółki, samej spółki i pozostałych wspólników (A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Warszawa 1998, s. 110). Z oczywistych powodów podwyższenie sumy komandytowej jest natomiast dla samego komandytariusza mniej korzystne niż jej obniżenie (zob. A. Kidyba, Komentarz do art. 113 k.s.h., LEX/el. 2013).

Krok: czy umowa spółki przewiduje podwyższenie sumy komandytowej?

Podwyższenie sumy komandytowej może nastąpić:

– na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki;

– przez zmianę umowy spółki.