Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2016 r.
Autor:

Podstawy zaskarżenia opinii zabezpieczającej

Podstawy zaskarżenia opinii zabezpieczającej

Podstawy zaskarżenia opinii zabezpieczającej

Procedura ma na celu wskazanie podstaw zaskarżenia opinii zabezpieczającej.

Krok: wniosek opinii zabezpieczającej

Podmiotem uprawnionym do uzyskania opinii zabezpieczającej jest „zainteresowany”. Przepisy nie definiują pojęcia zainteresowanego.

Przez zainteresowanego należałoby zatem rozumieć podmiot, który miałby uczestniczyć w określonym zdarzeniu gospodarczym. Wydaje się, że nie musi to być nawet podatnik, ale nawet podmiot, który dopiero planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Za szeroką koncepcją tzw. legitymacji procesowej przemawiałby w tym zakresie przepis o charakterze ogólnym, tj. art. 133 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) - dalej o.p. Wskazuje on, że stroną w postępowaniu podatkowym może być również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (inna niż wymieniona w § 1 art. 133 o.p. - tu katalog jest niejako zamknięty), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z tego prawa (Ł. Matusiakiewicz, Opinie zabezpieczające przed stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, LEX/el.).

W świetle art. 119w § 2 o.p. zainteresowani mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem. Co przypomina obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. instytucję wspólnego wniosku o interpretację indywidualną, Stosownie bowiem do art. 14r § 1 o.p. - z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).

Opinię zabezpieczającą wydaje się na wniosek; oznacza to, że w przeciwieństwie do interpretacji podatkowych - nie wydaje się „opinii ogólnych”.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej podlega opłacie w wysokości 20.000 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Opłata jest dochodem budżetu państwa.

Wnioskodawcę mogą obciążać również następujące koszty:

1) koszty podróży i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy, ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 755);

2) wynagrodzenie przysługujące biegłym i tłumaczom.

W związku z ustawowym uregulowaniem elementów, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej, nie przewiduje się wydania aktu wykonawczego określającego formularz, na którym zainteresowany składałby wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej.

Krok: odmowa wydania opinii zabezpieczającej

Minister właściwy do spraw finansów publicznych odmawia wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności ma zastosowanie art. 119a o.p. Odmawiając wydania opinii zabezpieczającej, wskazuje się okoliczności świadczące o tym, że do czynności może mieć zastosowanie art. 119a o.p.

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania opinii albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy (czyli zwłaszcza chodzi o odmowę, ale ewentualnie również postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania). Informacje mają zostać przekazane niezwłocznie, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem opinii - nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania tej opinii albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?