Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia robót rozbiórkowych - OpenLEX

Kubiak Marcin, Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia robót rozbiórkowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 lutego 2021 r.
Autorzy:

Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia robót rozbiórkowych

Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia robót rozbiórkowych

Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia robót rozbiórkowych

W przypadku robót rozbiórkowych regułą jest obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, przy czym ustawodawca przewidział wyjątki. Artykuł 31 ust. 1 p.b. reguluje zwolnienie od obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę poprzez dokonanie zgłoszenia tych zamierzeń, które są w nim wymienione. Rozbiórki wymienione w art. 31 ust. 1a pkt 1 i pkt 2 p.b. są zwolnione zarówno z obowiązku pozwolenia, jak i zgłoszenia. Obie kategorie wyjątków nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej.

Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia robót rozbiórkowych inwestor inwestor obowiązek dokonania zgłoszenia dokonanie rozbiórki czy jest obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub dokonania zgłoszenia? zamiar rozpoczęcia i prowadzenia rozbiórki czy istnieje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia? czy jest obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie rozbiórki? usunięcie bezpośredniego zagrożenia obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego nie tak nie tak tak nie

Krok: zamiar rozpoczęcia i prowadzenia rozbiórki

Rozbiórka obiektu budowlanego może być prowadzona albo z inicjatywy właściciela obiektu (jeżeli inwestorem rozbiórki nie jest właściciel obiektu to inwestor musi legitymować się zgodą właściciela na rozbiórkę), albo na podstawie norm regulujących nakaz rozbiórki obiektu budowlanego.

Krok: czy jest obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub dokonania zgłoszenia?

Zasadą jest, że rozbiórkę można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (art. 30b ust. 1 p.b.). Wyjątki od tej reguły zostały wymienione w art. 31 p.b. Przede wszystkim rozbiórka budynków i budowli wymienionych w art. 31 ust. 1 p.b., które nie są wpisane do rejestru zabytków ani nie są objęte ochroną konserwatorską wymaga zgłoszenia.

W trakcie wykonywania każdej rozbiórki należy jednak przestrzegać przepisów prawa budowlanego, a zwłaszcza przepisów techniczno-budowlanych. Roboty te mogą być bowiem korygowane w wyniku działań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (art. 81 ust. 4 p.b.).