Krywan Tomasz, Podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 26 października 2022 r.
Autorzy:

Podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Procedura pozwala ustalić podstawę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek podatnik podatnik czy podatnik uzyskał w roku podatkowym dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych? podstawę opodatkowania stanowi dochód z tytułu zysku netto osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym, w którym zakończył opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek podstawę opodatkowania stanowi dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego podstawę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek stanowi suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podstawę opodatkowania stanowi suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w roku podatkowym, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek u podatnika nie wystąpiła podatnik korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu czy w danym miesiącu podatnik podjął uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto? czy w danym miesiącu podatnik wykonał świadczenie lub dokonał wypłaty skutkujących powstaniem dochodu z tytułu ukrytych zysków albo poniósł wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą? podstawę opodatkowania stanowi dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych czy w danym miesiącu nastąpiło połączenie, podział lub przekształcenie podatnika lub wniesienie przez podatnika w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części? czy w danym roku podatkowym podatnik zakończył opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek? tak nie tak nie tak nie tak nie tak60? nie

Krok: podatnik korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu

Niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystać mogą z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Z przepisów art. 28n ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., wynika pięć rodzajów podstaw opodatkowania ryczałtem. Są one wyodrębnione w oparciu o rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałem (odnośnie do dochodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek – zob. procedura Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek), przy czym z art. 28n ust. 3 u.p.d.o.p. wynika, że przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatnik opodatkowany ryczałtem uwzględnia zdarzenia zaistniałe przed pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem, jeżeli rozliczenie tych zdarzeń jest kontynuowane zgodnie z przyjętymi przez tego podatnika zasadami rachunkowości.

Krok: czy w danym miesiącu podatnik podjął uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto?

Pierwszy rodzaj podstawy opodatkowania występuje, jeżeli podatnik w danym miesiącu podatnik podjął uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto (zob. art. 28n ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.).