Kaczorowska-Kossowska Iwona, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego - urlopy szkoleniowe, umowy, świadczenia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 8 sierpnia 2020 r.
Autorzy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego - urlopy szkoleniowe, umowy, świadczenia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego - urlopy szkoleniowe, umowy, świadczenia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego - urlopy szkoleniowe, umowy, świadczenia

Podstawowym założeniem w wypadku osób wykonujących zawody medyczne jest stałe doskonalenie posiadanych umiejętności i zdobywanie nowych. Z punktu widzenia placówek medycznych osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje stanowi dodatkowy atut zarówno w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych (np. w odniesieniu do warunków konkursowych), jak i świadczeń komercyjnych (np. poprzez podwyższenie jakości ich udzielania). Opracowanie zawiera informacje dotyczące zasad współpracy placówki z członkiem personelu medycznego podnoszącym kwalifikacje zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem przysługujących z tego tytułu świadczeń oraz możliwości zwrotu poniesionych przez placówkę na ten cel wydatków.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego - urlopy szkoleniowe, umowy, świadczenia strony umowy strony umowy zawarcie umowy o podnoszenie kwalifikacji z pracownikiem roszczenie placówki do osoby wykonującej zawód medyczny o zwrot wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji spełnienie przesłanek określonych w umowie do domagania się zwrotu świadczeń w jakiej formie odbywa się podnoszenie kwalifikacji? brak roszczenia pracodawcy o zwrot wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji rodzaj zawartej umowy roszczenie pracodawcy do pracownika o zwrot wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji czy przedwcześnie rozwiązano stosunek pracy lub przerwano podnoszenie kwalifikacji? podnoszenie kwalifikacji bez zgody pracodawcy decyzja placówki co do świadczeń na rzecz osoby wykonującej zawód medyczny pracodawca chce mieć możliwość dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji pracodawca nie chce mieć możliwości dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji decyzja co do rodzaju świadczeń na rzecz osoby wykonującej zawód medyczny ustawowe urlopy szkoleniowe zwolnienie od pracy bez prawa do wynagrodzenia zawarcie umowy z osobą wykonującą zawód medyczny urlop bezpłatny umowa o pracę umowa cywilnoprawna czy podnoszenie kwalifikacji odbywa się za zgodą i inicjatywą pracodawcy? podnoszenie kwalifikacji za zgodą i inicjatywą pracodawcy zawarcie odrębnej umowy lub aneksu do dotychczasowej umowy określającej zasady podnoszenia kwalifikacji tak nie tak nie

Krok: zawarcie umowy z osobą wykonującą zawód medyczny

Na wstępie należy ustalić, na podstawie jakiej umowy osoba wykonująca zawód medyczny mająca zamiar podnosić kwalifikacje jest zatrudniona. Jest to niezbędne do wyboru prawidłowych i prawnie dopuszczalnych rozwiązań w zakresie odbywania przez taką osobę szkoleń, specjalizacji i kursów oraz związanych z tym świadczeń ze strony placówki. Należy pamiętać, że podnoszenie kwalifikacji personelu stanowi jedynie dodatkowy element związany z normalnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych i powinno tym samym korelować z łączącą strony umową.

Krok: umowa o pracę

Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników są częściowo uregulowane przepisami Kodeksu pracy. W świetle art. 1031 k.p. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników należy rozumieć szeroko, jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika. Ustawodawca wyróżnia w tym zakresie dwie sytuacje faktyczne:

1. podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

2. podnoszenie kwalifikacji bez zgody pracodawcy.