Kostrzewa Piotr, Podmioty wypłacające świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Autor:

Podmioty wypłacające świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Podmioty wypłacające świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Podmioty wypłacające świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Podmioty wypłacające świadczenia w razie choroby i macierzyństwa ZUS ZUS ZUS ustala prawo do zasiłku, jego wysokość i wypłaca płatnikiem jest ZUS płatnik składek płatnik składek płatnik składek ustala prawo do zasiłku, jego wysokość i wypłaca otrzymanie wniosku kto ustala i wypłaca świadczenia z ubezpieczenia chorobowego: płatnik czy ZUS czy płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych? ubezpieczony ubezpieczony otrzymanie zasiłku zgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku tak nie tak nie

Krok: zgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego obejmują takie świadczenia jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy. Przedmiotowe świadczenia pieniężne nie są wypłacane z urzędu. Ubezpieczony, który chce otrzymać tego rodzaju świadczenie, musi zgłosić swoje roszczenie w tym zakresie. Jednoznacznie wynika z art. 61b u.ś.p.u.s., zgodnie z którym postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek ubezpieczonego.

Ważne!

Roszczenie o wypłatę świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia chorobowego przedawnia się w terminie:

a) 6 miesięcy, licząc od ostatniego dnia okresu, za który to świadczenie przysługuje,

b) 6 miesięcy, licząc się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia, jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej,

c) 3 lat, jeżeli niewypłacenie w całości lub w części było następstwem błędu płatnika składek albo ZUS.

Krok: otrzymanie wniosku

Roszczenie o wypłatę świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia chorobowego ubezpieczony, co do zasady, zgłasza płatnikowi zasiłków, którym może być płatnik składek albo ZUS.