Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Procedura ma na celu wskazanie jakie podmioty są uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową (WIS).

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot jest uprawniony do wnioskowania o wydanie WIS

Na podstawie art. 42b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy mogą wnioskować o wydanie tzw. wiążących informacji stawkowych (WIS). Są to decyzje zawierające, m.in. wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Wiążące informacje stawkowe są wydawane na potrzeby opodatkowania VAT dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów albo świadczenia usług. Wiążące informacje stawkowe są wydawane na wniosek. Uprawnione do wnioskowania o wydanie WIS są trzy grupy podmiotów.

Krok: czy podmiot jest podatnikiem posiadającym NIP?

Pierwszą grupę podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wydanie WIS stanowią podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej – zob. art. 42b ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. Do grupy tej należą również posiadający ten numer podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku.

Krok: czy podmiot dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów albo świadczenia usług?

Drugą grupę podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wydanie WIS stanowią inne (niż wymienione w art. 42a pkt 1 u.p.t.u.) podmioty dokonujące lub zamierzające dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a u.p.t.u. (zob. art. 42b ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.). Czynnościami tymi są:

1) dostawy towarów,

2) import towarów,

3) wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,

4) świadczenie usług.

Krok: czy podmiot jest zamawiającym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych?

Trzecią grupę podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wydanie WIS stanowią zamawiający w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Należy jednak zastrzec, że podmioty takie są uprawnione do wnioskowania o wydanie WIS tylko w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym (zob. art. 42b ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.).

Krok: podmiot może wnioskować o wydanie WIS

Krok: podmiot nie może wnioskować o wydanie WIS

Trzeba zwrócić uwagę, że do żadnej z grup uprawnionych o wnioskowanie o wydanie WIS nie należą podmioty niebędące podatnikami nabywające lub zamierzające nabywać towary (w innych przypadkach niż w ramach wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów) lub usługi. W konsekwencji podmioty takie nie są uprawnione do wnioskowania o wydanie WIS.