Podmiot powiązany – pojęcie - OpenLEX

Krywan Tomasz, Podmiot powiązany – pojęcie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Podmiot powiązany – pojęcie

Podmiot powiązany – pojęcie

Podmiot powiązany – pojęcie

Procedura pozwala ustalić, czy podmioty są ze sobą powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Podmiot powiązany – pojęcie podmioty podmioty czy podmiotami jest podatnik i jego zagraniczny zakład? podmioty są podmiotami powiązanymi czy pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych? podmioty nie są podmiotami powiązanymi istnieje potrzeba ustalenia czy dwa lub więcej podmiotów jest ze sobą powiązanych czy podmiotami są spółka jawna będąca podatnikiem CIT oraz wspólnik tej spółki? czy jeden z podmiotów wywiera znaczący wpływ na co najmniej inny podmiot? czy na podmioty wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot? czy podmiotami są spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz wspólnik tej spółki? czy na podmioty wywiera znaczący wpływ małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot? czy podmiotami są spółka niebędąca osobą prawną i jej wspólnik? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dwa lub więcej podmiotów jest ze sobą powiązanych

Obowiązujące na gruncie ustaw o podatku dochodowym definicje podmiotów powiązanych określają przepisy art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. Wymieniają one osiem grup podmiotów powiązanych.

Krok: czy jeden z podmiotów wywiera znaczący wpływ na co najmniej inny podmiot?

Pierwszą grupę podmiotów powiązanych są podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot – zob. art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.d.o.p., oraz art. 23m ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.d.o.f.

Odnośnie do pojęcia wywierania znaczącego wpływu (zob. procedura Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie).