Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie... - OpenLEX

Klatka Jędrzej, Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie ustalenia stawki takiej opłaty

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 29 grudnia 2016 r. do: 5 września 2019 r.
Autorzy:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie ustalenia stawki takiej opłaty

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie ustalenia stawki takiej opłaty

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie ustalenia stawki takiej opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest przez radę gminy. W przypadku opłaty uiszczanej przez mieszkańców gminy, decydujące znaczenie ma tutaj uchwała rady gminy, na mocy której organ ten dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę takiej opłaty.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie ustalenia stawki takiej opłaty organ organ skalkulowanie stawki opłaty podjęcie uchwały podjęcie uchwały podjęcie uchwały skalkulowanie stawki opłaty metoda uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego metoda odnosząca się do całego gospodarstwa domowego skalkulowanie stawki opłaty skalkulowanie stawki opłaty przystąpienie do sporządzenia uchwały w sprawie wysokości opłaty podjęcie uchwały wybór metody ustalenia opłaty metoda uzależniona od liczby mieszkańców nieruchomości metoda uzależniona od ilości zużytej wody

Krok: przystąpienie do sporządzenia uchwały w sprawie wysokości opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6c ust. 1 u.u.c.p.g., ustala rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Wysokość opłaty zależy od wybranej przez gminę metody ustalenia opłaty, określonej w art. 6j ust. 1 i 2 u.u.c.p.g., oraz od ustalonej stawki opłaty. Obie te kwestie regulowane są w jednej uchwale, która stanowi akt prawa miejscowego (m.in. uchwała RIO w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2015 r., 098/G253/P/15).

Krok: wybór metody ustalenia opłaty

Przed podjęciem uchwały rada gminy powinna dokonać analizy, którą metodę ustalenia opłaty wybierze, a następnie skalkulować wysokość stawki opłaty. Wartości te wpływają na finalną wysokość opłaty uiszczanej przez mieszkańców gminy. Opłata stanowi bowiem iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 u.u.c.p.g.

Rada gminy może uchwalić również jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Jest to w istocie czwarta metoda ustalania wysokości opłaty.

Wybór metody ustalenia opłaty ma tutaj charakter wyjściowy. W zależności od wybranej metody ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w inny sposób limituje wysokość stawki opłaty, która jest ustala przez radę gminy w następnej kolejności.

Właściwy dobór metody jest uzależniony od wielu czynników, w tym przede wszystkim od rozłożenia ludności na określonym terenie, odległości pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami, wielkości danej gminy, rodzaju zabudowy (przeważająca zabudowa jedno- czy wielorodzinna) itd. (por. M. Walny, Sposoby kalkulacji, Wspólnota 2011, nr 36, s. 10). Podejmując decyzję o wyborze określonej metody, należy również mieć na względzie, jak będą weryfikowane dane, w oparciu o które naliczana będzie stawka opłaty, a zatem ilość osób zamieszkujących określony lokal, wielkość zużycia wody, czy jego powierzchnia lokalu (por. P. Górski, Metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami, Gazeta samorządu i administracji 2012, nr 21, s. 51).

Co istotne ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza stosowanie na terenie gminy więcej niż jednej metody ustalenia opłaty. Gmina, znając charakterystykę terenu i specyfikę niektórych obszarów leżących w jej obrębie, może uznać, że wybór różnych metod obliczania opłaty będzie najbardziej racjonalny i sprawiedliwy społecznie. Niemniej jednak ustawodawca nie wskazał przepisami prawa warunków, jakimi kierować ma się gmina, różnicując metody stosowane do obliczania opłaty.