Podjęcie uchwały rozszerzającej katalog wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - OpenLEX

Gruszecki Krzysztof, Podjęcie uchwały rozszerzającej katalog wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 3 lutego 2017 r. do: 16 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Podjęcie uchwały rozszerzającej katalog wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Podjęcie uchwały rozszerzającej katalog wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Podjęcie uchwały rozszerzającej katalog wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Krok: powstanie możliwości podjęcia uchwały

Ustawodawca upoważnił radę gminy do rozszerzenia w formie uchwały (stanowiącej akt prawa miejscowego) katalogu wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 u.o.p. W dotychczasowym systemie prawnym, nie było takich możliwości. Do dnia 1 stycznia 2017 r. zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wynikały tylko z przepisów ustawy.

Podjęcie uchwały rozszerzającej katalog wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wojewoda wojewoda wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego odebranie uchwały skarżący skarżący zaskarżenie uchwały powzięcie informacji o podjęciu uchwały rada gminy rada gminy (!) zapewnienie  udziału  społeczeństwa publikacja w dzienniku urzędowym powstanie możliwości podjęcia uchwały sporządzenie projektu uchwały podjęcie uchwały 7 dni 30 dni

Krok: sporządzenie projektu uchwały

Przystępując do tworzenia projektu uchwały, lokalny prawodawca musi wiedzieć, z jakich wyjątków (wskazanych w art. 83f ust. 1a u.o.p.) zamierza skorzystać. Należy zaznaczyć, że ustawodawca w ww. artykule posłużył się alternatywą nierozłączną, a zatem uchwałodawca może: po pierwsze - skorzystać ze wszystkich wskazanych w przepisie zwolnień, po drugie - wybrać spośród zwolnień to bądź te, z których chce skorzystać (tj. jedno lub kilka). Co istotne, organ w żadnym wypadku nie ma możliwości modyfikowania zwolnień wskazanych w art. 83f ust. 1a u.o.p. W przeciwnym wypadku uchwała przekraczałaby upoważnienie ustawowe i zostałaby podjęta z naruszeniem prawa. Należy pamiętać, że do projektów uchwał (aktów prawa miejscowego) znajduje zastosowanie r.s.t.p. (zgodnie z § 143 r.s.t.p.).