Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Autorzy:

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium

Podjęcie uchwały przez radę gminy w sprawie sporządzenia lub zmiany studium kreuje zobowiązanie organu wykonawczego gminy do przeprowadzenia prac planistycznych i przygotowania projektu studium lub jego zmiany (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 83).

Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem wewnętrznym gminy o charakterze formalnym, wszczyna jedynie procedurę uchwalenia studium lub jego zmiany, jest skierowana wyłącznie do organu wykonawczego gminy. Uchwała ta jako akt jedynie inicjujący procedurę sporządzania lub zmiany studium nie wywołuje żadnych skutków prawnych w stosunku do podmiotów innych niż gmina, a więc nie może powodować niebezpieczeństwa powstania znacznej szkody w majątku strony, ani trudnych do odwrócenia skutków. (Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2011 r., II OZ 26/11, LEX nr 1071313).

Treść uchwały, jako że stanowi informację publiczną, jest udostępniana w BIP urzędu gminy, której rada uchwałę podjęła.

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium rada gminy rada gminy odrzucenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium zapoznanie się z wnioskiem czy istnieje konieczność sporządzenia lub zmiany studium? podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta zainicjowanie prac ws. podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium obowiązek przystąpienia do prac planistycznych tak nie

Krok: zainicjowanie prac ws. podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium

Ustawodawca nie wskazuje podmiotów uprawnionych do inicjacji procesu uchwałodawczego w tej kwestii. Zważywszy, iż organ wykonawczy gminy zobowiązany jest sporządzić projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, a sam akt jest obligatoryjny, zatem inicjatywę w tej kwestii można przypisać wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje także radzie oraz radnym (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 82).

Krok: zapoznanie się z wnioskiem

Niezależnie od tego, który z podmiotów wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą, rada gminy zobligowana jest zapoznać się z wnioskiem.