Podjęcie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Podjęcie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości

Rada gminy, po uchwaleniu planu miejscowego i jego wejściu w życie, wedle art. 22 u.p.z.p., zobligowana jest podjąć uchwałę o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości określonych w planie jako wymagające przeprowadzenia tego postępowania. Ustawodawca nie określa terminu, w jakim uchwała ma być podjęta. Nie ustala także sankcji z tytułu bezczynności rady gminy w tym względzie. W istocie przepisy u.p.z.p. odsyłają w tym zakresie do regulacji dotyczących scalania i podziału nieruchomości ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dział III rozdział II ustawy - (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2013, s. 216–218). Przyjąć należy, iż w przypadku określenia w planie miejscowym obszarów wymagających przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości, podjęcie przez radę gminy uchwały w tej sprawie jest obligatoryjne (T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004, s. 116). A contrario zatem, rada gminy nie jest zobowiązana do podejmowania uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości jeśli obwiązujący plan miejscowy nie obejmuje obszarów wymagających tego rodzaju czynności.

Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznacza zakres przedmiotowy i podmiotowy czynności podejmowanych w toku postępowania scaleniowego. Z chwilą utraty mocy obowiązującej przez plan miejscowy stają się bezskuteczne czynności podejmowane w toku tego postępowania, jako że brak im umocowania we właściwym akcie prawa miejscowego. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2008 r., I OSK 239/08, LEX nr 490124).

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości rada gminy rada gminy zapoznanie się z projektem uchwały podjęcie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta czy scaleniem i podziałem objęte są nieruchomości zabudowane? uzyskanie zgód właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych sporządzenie projektu uchwały przedłożenie projektu uchwały radzie gminy wejście w życie uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego czy ustalono w planie miejscowym obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości? czy uchwała o przyjęciu planu miejscowego określa zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości? brak podstaw podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości przystąpienie do przygotowania projektu uchwały tak nie tak nie nie tak

Krok: wejście w życie uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego

Wejście w życie uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego może rodzić m.in. skutek w postaci obowiązku podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości. Do przygotowania projektu uchwały w tej sprawie zobligowany jest organ wykonawczy gminy po stwierdzeniu istnienia przesłanek do jej podjęcia.

Krok: czy ustalono w planie miejscowym obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości?

Użyty w art. 15 ust. 3 pkt 1 u.p.z.p. ustawy zwrot „w razie potrzeb” wskazuje, że określenie granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości jest fakultatywne, niemniej jednak przyjąć należy, że obowiązek w tym zakresie powstanie w każdym przypadku, gdy w celu realizacji postanowień planu miejscowego takie scalenie i podział są konieczne, a obszary wymagające scaleń i podziałów określone zostały w studium (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 stycznia 2012 r., II SA/Op 521/11, LEX nr 1107641).