Dauter Bogusław, Podjęcie postępowania z urzędu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 listopada 2018 r.
Autorzy:

Podjęcie postępowania z urzędu

Podjęcie postępowania z urzędu

Podjęcie postępowania z urzędu

Sąd ma obowiązek podjąć z urzędu zawieszone postępowanie w momencie, gdy ustanie przyczyna jego zawieszenia. Wskazane w art. 128 § 1 p.p.s.a. przyczyny skutkujące podjęciem postępowania mają charakter przykładowy. Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy sąd zawiesił postępowanie z urzędu wskutek wystąpienia obligatoryjnych (art. 124 § 1 p.p.s.a.) lub fakultatywnych (art. 125 § 1 p.p.s.a.) przesłanek zawieszenia postępowania z urzędu.

Podjęcie postępowania z urzędu sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający powzięcie informacji o ustaniu przyczyny zawieszenia skierowanie na posiedzenie niejawne umorzenie postępowania czy występuje przesłanka umorzenia postępowania? badanie z urzędu możliwości podjęcia zawieszonego postępowania kontynuowanie zawieszenia postępowania podjęcie zawieszonego postępowania nie tak nieustanie przyczyny zawieszenia ustanie przyczyny zawieszenia

Krok: powzięcie informacji o ustaniu przyczyny zawieszenia

Wiedza o ustaniu przyczyny zawieszenia może być znana sądowi z urzędu lub pochodzić od strony.

Krok: skierowanie na posiedzenie niejawne

Po powzięciu informacji o zaistnieniu powyższej przesłanki przewodniczący kieruje sprawę na posiedzenie niejawne celem podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia.