Dauter Bogusław, Podjęcie postępowania na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 maja 2019 r.
Autorzy:

Podjęcie postępowania na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Podjęcie postępowania na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Podjęcie postępowania na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Postępowanie zawieszone na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego może być podjęte tylko na wniosek tego podmiotu. Sąd nie może podejmować działań w tym przedmiocie z urzędu. Wniosek ten jest dla sądu wiążący.

Z dniem 31 maja 2019 r. wraz z wejściem w życie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.), a także ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego, wniosek taki może zostać złożony w formie dokumentu elektronicznego.

Podjęcie postępowania na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sąd przewodniczący skład orzekający przewodniczący / referendarz sądowy sąd przewodniczący skład orzekający przewodniczący / referendarz sądowy otrzymanie wniosku badanie wniosku pod kątem podjęcia postępowania odmowa podjęcia zawieszonego postępowania podjęcie zawieszonego postępowania badanie warunków formalnych wniosku usuwanie braków formalnych wniosku pozostawienie wniosku bez rozpoznania Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania niezasadny zasadny nie spełnia spełnia nieusunięte usunięte

Krok: wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

W sytuacji, gdy Bankowy Fundusz Gwarancyjny złoży wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego na podstawie art. 124 § 4 p.p.s.a., sąd jest tym wnioskiem związany. We wniosku tym powinien jednak uzasadnić, że przesłanki zawieszenia postępowania, które było konieczne do prawidłowego przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji ustały i możliwe jest dalsze prowadzenie postępowania.

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania, jako niewszczynający postępowania, nie podlega opłacie sądowej.

Z dniem 31 maja 2019 r. wniosek taki może zostać złożony w formie dokumentu elektronicznego do elektronicznej skrzynki podawczej sądu. Opisany warunek nie zostanie spełniony w przypadku wysłania takiego pisma do sądu na jego adres elektroniczny (adres e-mail). Wniosek taki, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, musi zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisany przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Datą wniesienia takiego wniosku jest określona w urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu (art. 83 § 5 p.p.s.a.) (szerzej zob. procedura: Wniesienie pisma procesowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Krok: badanie warunków formalnych wniosku

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania powinien spełniać wymagania pisma procesowego określone w art. 46-47 p.p.s.a.