Krywan Tomasz, Podatnicy ułatwiający dokonywanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Podatnicy ułatwiający dokonywanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

Podatnicy ułatwiający dokonywanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

Podatnicy ułatwiający dokonywanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

Procedura pozwala ustalić czy przyjmuje się, że podatnik ułatwiający wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość lub dostawę towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem otrzymał i dokonał dostawy tych towarów.

Podatnicy ułatwiający dokonywanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem podatnik podatnik uznaje się, że podatnik samodzielnie otrzymał i dokonał dostawy towarów nie uznaje się, że podatnik samodzielnie otrzymał i dokonał dostawy towarów podatnik ułatwia dokonanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem czy podatnik ułatwia dokonanie dostawy towarów poprzez użycie interfejsu elektronicznego? czy dostawa jest dokonywana przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej? tak nie tak nie

Krok: podatnik ułatwia dokonanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

Od 1.07.2021 r. uznaje się niekiedy, że podatnicy ułatwiający dokonywanie dostaw towarów samodzielnie otrzymali te towary i dokonali ich dostawy. Dotyczyć to może między innymi podatników ułatwiających dokonanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem (zob. art. 7a ust. 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm. – dalej u.p.t.u.).

Odnośnie do pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość należy wskazać, że – jak stanowi art. 2 pkt 22a u.p.t.u. – jest to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz (w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów) z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 u.p.t.u., lub

b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9 u.p.t.u., lub

c) podmiotem niebędącym podatnikiem

– pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.

Zob. również procedura Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – pojęcie.

Krok: czy podatnik ułatwia dokonanie dostawy towarów poprzez użycie interfejsu elektronicznego?

Warunkiem stosowania art. 7a ust. 2 u.p.t.u. jest, aby podatnik ułatwiał dokonywanie sprzedaży poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, przy czym przez ułatwianie rozumie się korzystanie z interfejsu elektronicznego w rozumieniu art. 5b rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 77, poz. 1 ze zm.) – zob. art. 7a ust. 3 u.p.t.u.

Z przepisów tych wynika, że termin „ułatwia” oznacza korzystanie z interfejsu elektronicznego w celu umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy nabywcą a dostawcą, który oferuje towary na sprzedaż poprzez interfejs elektroniczny, co skutkuje dostawą towarów poprzez ten interfejs elektroniczny. Jednakże podatnik nie ułatwia dostawy towarów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

1) podatnik ten nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów;

2) podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością;

3) podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

Jednocześnie z art. 7a ust. 1 u.p.t.u. wynika, że nie ma zastosowania do podatnika, który wykonuje tylko jedną z następujących czynności:

1) przetwarzanie płatności w związku z dostawą towarów;

2) oferowanie lub reklamowanie towarów;

3) przekierowywanie lub przenoszenie nabywców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary są oferowane na sprzedaż, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów.