Krywan Tomasz, Podatek od przychodów z budynków

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Podatek od przychodów z budynków

Podatek od przychodów z budynków

Podatek od przychodów z budynków

Procedura pozwala ustalić czy podatnik ma obowiązek opłacania podatku od przychodów z budynków.

Podatek od przychodów z budynków podatnik podatnik czy kwota podatku za dany miesiąc jest niższa od kwoty zaliczki na podatek za dany miesiąc? podatnik jest obowiązany do wpłacania podatku od przychodów z budynków podatnik nie jest obowiązany do wpłacania podatku od przychodów z budynków istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik ma obowiązek wpłacić podatek od przychodów z budynków czy podatnik środek trwały lub środki trwałe będące podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od przychodów budynkami? ustalenie przychodu z budynków czy suma przychodów z poszczególnych budynków przekracza u podatnika 10.000.000 zł? obliczenie wysokości podatku od przychodów z budynków nie tak tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik ma obowiązek wpłacić podatek od przychodów z budynków

Z początkiem 2018 r. do ustaw o podatku dochodowym zostały dodane przepisy określające tzw. minimalny podatek dochodowy dla podatników posiadających budynki komercyjne. Przepisy te określone zostały w art. 30g ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., oraz art. 24b ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Charakter tego podatku rodzi jednak szereg kontrowersji, w związku z czym ustawodawca zdecydował się na całkowite znowelizowanie przepisów art. 30g u.p.d.o.f. oraz art. 24b u.p.d.o.p. Od 1.01.2019 r. przepisy te określają podatek od przychodów ze wszystkich środków trwałych będących budynkami, które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.

Krok: czy podatnik środek trwały lub środki trwałe będące podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od przychodów budynkami?

Od 1.01.2019 r. podatek dochodowy od przychodów ze środków trwałych będących budynkami jest należny od będących środkami trwałymi budynków, które spełniają łącznie cztery określone przepisami art. 30g ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 24b ust. 1 u.p.d.o.p. warunki, tj.:

1) stanowią własność albo współwłasność podatnika,

2) są składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą,

3) zostały oddane w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) są położone na terytorium Polski.