Krywan Tomasz, Pobór zryczałtowanego PIT (tzw. podatku u źródła)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Pobór zryczałtowanego PIT (tzw. podatku u źródła)

Pobór zryczałtowanego PIT (tzw. podatku u źródła)

Pobór zryczałtowanego PIT (tzw. podatku u źródła)

Procedura przedstawia kolejność czynności związanych z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. podatkiem "u źródła") od przychodów, o których mowa w art. 29 ust. 1 u.p.d.o.f.

Pobór zryczałtowanego PIT (tzw. podatku u źródła) podmiot dokonujący wypłaty należności podmiot dokonujący wypłaty należności pobranie podatku obliczonego według stawki standardowej wpłata pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego (!) sporządzenie  i przesłanie do  urzędu skarbowego  deklaracji PIT-8AR (!) sporządzenie  i przesłanie  informacji  IFT-1/IFT-1R czy ma zastosowanie przepis nakazujący pobór podatku u źródła ze względu na przekroczenie w roku podatkowym limitu wypłat? pobranie podatku obliczonego według stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podmiot wypłacający należność obowiązany jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 u.p.d.o.f. czy z państwem, w którym podatnik posiada miejsce zamieszkania, zawarta została umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania? czy z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem miejsca zamieszkania podatnika wynika stawka podatku niższa od standardowej? czy podatnik przedstawił certyfikat rezydencji? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podmiot wypłacający należność obowiązany jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 u.p.d.o.f.

W określonych przepisami przypadkach podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu - nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (więcej na ten temat - zob. procedura Obowiązek pobrania zryczałtowanego PIT „u źródła”). W celu wykonania tego obowiązku należy dokonać szeregu czynności.

Krok: czy z państwem, w którym podatnik posiada miejsce zamieszkania, zawarta została umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Przepisy art. 29 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (zob. art. 29 ust. 2 u.p.d.o.f.). Przepis ten ma oczywiście zastosowanie tylko w przypadkach, gdy z państwem miejsca zamieszkania podatnika uzyskującego przychód Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.