Krywan Tomasz, Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła)

Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła)

Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła)

Procedura przedstawia kolejność czynności związanych z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatkiem „u źródła”) od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p.

Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła) podmiot dokonujący wypłaty należności podmiot dokonujący wypłaty należności pobranie podatku obliczonego według stawki standardowej wpłata pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego sporządzenie i przesłanie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-10Z (!) sporządzenie  i przesłanie  informacji  IFT-2/IFT-2R czy ma zastosowanie przepis nakazujący pobór podatku u źródła ze względu na przekroczenie w roku podatkowym limitu wypłat? pobranie podatku obliczonego według stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podmiot wypłacający należność obowiązany jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. czy z państwem, w którym siedzibę posiada podatnik, zawarta została umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania? czy z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem siedziby podatnika wynika stawka podatku niższa od standardowej? (!) czy podatnik  przedstawił  certyfikat  rezydencji? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podmiot wypłacający należność obowiązany jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p.

W określonych przepisami przypadkach podatek dochodowy od osób prawnych od przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu - nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (więcej na ten temat - zob. procedura Obowiązek pobrania zryczałtowanego CIT „u źródła”). W celu wykonania tego obowiązku, należy dokonać szeregu czynności.

Krok: czy z państwem, w którym siedzibę posiada podatnik, zawarta została umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Przepisy art. 21 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p., stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (zob. art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p.). Przepis ten ma oczywiście zastosowanie tylko w przypadkach, gdy z państwem siedziby podatnika uzyskującego przychód Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.