Pobór zaliczek przez płatników będących zakładami aktywności zawodowej - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Pobór zaliczek przez płatników będących zakładami aktywności zawodowej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Pobór zaliczek przez płatników będących zakładami aktywności zawodowej

Pobór zaliczek przez płatników będących zakładami aktywności zawodowej

Pobór zaliczek przez płatników będących zakładami aktywności zawodowej

Procedura ma na celu przedstawienie zasad poboru i rozliczenia się z zaliczki na podatek od dochodów pracowników zatrudnianych u podatników będących zakładami aktywności zawodowej.

Pobór zaliczek przez płatników będących zakładami aktywności zawodowej płatnik płatnik wypłata wynagrodzenia obliczenie i pobór zaliczki dochód podatnika przekazanie zaliczki do ZFA przekazanie zaliczki do US <=85.528 >85.528

Krok: wypłata wynagrodzenia

Pracodawca zatrudniający pracowników i wypłacający im wynagrodzenie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od ich przychodów z tego tytułu. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy.

Krok: obliczenie i pobór zaliczki

Pracodawca wypłacający pracownikowi wynagrodzenie jest obowiązany obliczyć wysokość tej zaliczki na podatek (stosownie do brzmienia art. 32 u.p.d.o.f.), zaś przy wypłacie wynagrodzenia (bądź tez stawiając je do dyspozycji) - powinien pobrać zaliczkę na podatek.